Prezentacje - Wszystkie

Przegląd prezentacji dostępny jest po zalogowaniu się na stronie [Zaloguj] [Zarejestruj]

 Łukasz Szabłowski, Jarosław Milewski, Krzysztof Badyda

A.8. Współpraca źródeł energii w systemie rozproszonym

 Dariusz Urbaniak, Tomasz Wyleciał, Rafał WyczółkowskiRobert Starczyk

2.3. Możliwości wykorzystania solarów na przykładzie ciepłowni akademickiej

 Manuela Ingaldi, Simona Jursová, Edyta Kardas

B.1. Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w polskich i czeskich obiektach użytku publicznego

 Andrzej Reński, Kazimierz Duzinkiewicz

3.2. Kryteria opłacalności zastosowania częściowego skojarzenia w elektrowni jądrowej

 Bogdan Kosturkiewicz

B.4. Zagadnienie brykietowania osadów ściekowych z węglem kamiennym

 Leszek Remiorz, Łukasz Bartela, Janusz Kotowicz

3.4. Analiza wykorzystania silnika Stirlinga w układzie kogenracyjnym bazującym na procesie zgazowania biomasy

 Andrzej Janewicz, Bogdan Kosturkiewicz

B.5. Brykietowanie węgla brunatnego z biomasą w celu uzyskania paliwa kompozytowego

 Adam Dużyński, Wiesław Bawor

3.6. Przemysłowa eksploatacja biogazowego zespołu kogeneracyjnego w Oczyszczalni Ścieków WARTA S.A. w Częstochowie

 Stanisław Szwaja

3.7. Produkcja energii elektrycznej z ciepła spalin agregatu kogeneracyjnego

 Leszek Remiorz, Anna Skorek-Osikowska

2.5. Stanowisko badawcze układu mikrokogeneracyjnego na bazie bezkorbowego silnika Stirlinga

 Mateusz Brzęczek, Marcin Job

6.4. Porównanie ekonomiczne elektrowni gazowo-parowych bez i z wychwytem CO2

 Dorota Anna Krawczyk, Katarzyna Gładyszewska-Fiedoruk - Politechnika Białostocka

1.1. Zużycie gazu w gospodarstwach domowych w Polsce -studium przypadku

 Łukasz Bartela, Mateusz Brzęczek

2.6. Analiza wykorzystania ciepła chłodzenia sprężanego gazu dla zasilania obiegu rankine’a z czynnikiem niskowrzącym

 Henryk Rusinowski, Klaudia Dubiel

6.5. Wykorzystanie energii odpadowej gazu konwertorowego w układach z kotłem wielopaliwowym oraz układach kogeneracyjnych z turbiną gazową i silnikiem tłokowym

 Katarzyna Gładyszewska-Fiedoruk, Dorota Anna Krawczyk -Politechnika Białostocka

1.2. Ocena przyzwyczajeń Polaków oraz korzystania z wentylacji i klimatyzacji w świetle badań ankietowych

 Maciej Sołtysik, Karolina Mucha-Kuś

3.3. Doświadczenia z funkcjonowania hurtowego rynku gazu w Polsce

 Paweł Ziółkowski, Janusz Badur

6.6. Możliwości dostosowania istniejących bloków gazowo-parowych do utylizacji gazu niekonwencjonalnego w tym gazu łupkowego

 Jarosław Milewski, Marcin Wołowicz, Łukasz Szabłowski, Andrzej Miller

1.4. Procedury uczenia sztucznych sieci neuronowych modelu węglanowego ogniwa paliwowego

 Krzysztof Billewicz

4.2. Możliwości wykorzystania mgły obliczeniowej dla inteligentnego opomiarowania

 Katarzyna Janusz-Szymańska, Janusz Kotowicz

6.7. Konsekwencje termodynamiczne i ekonomiczne wprowadzenia do bloku energetycznego membranowej instalacji wychwytu gazu cieplarnianego (CO2)

 Anna Skorek-Osikowska, Łukasz Bartela

1.5. Analiza porównawcza produkcji tlenu w tlenowni kriogenicznej i hybrydowej

 Ewa Moroz, Jerzy Szkutnik

4.4. CRM w obrocie gazem jako strategiczny warunek skutecznego przepływu informacji

 Rafał Laskowski, Adam Smyk, Janusz Lewandowski

6.8.  Próba określenia sprawności sprężarki i turbiny gazowej na podstawie danych pomiarowych

 Aleksander Sobolewski, Tomasz Ilukrynek

1.6. Demonstracyjna instalacja zgazowania biomasy o mocy 1,5 MWt–pierwsze rezultaty prac badawczych

 Piotr Krawczyk

5.2. Wykorzystanie gazu koksowniczego do produkcji energii elektrycznej i ciepła na bazie silnika tłokowego w procesie wysokosprawnej kogeneracji na przykładzie elektrociepłowni Nowa Częstochowa

 Maciej Kaliski, Paweł Frączek

2.1. Gaz ziemny a bezpieczeństwo energetyczne Niemiec

 Arkadiusz Kamiński

6.2. Wytwarzanie energii w blokach gazowo – parowych – bezpieczeństwo i przewaga ekologiczna

 Andrzej Rusin, Katarzyna Stolecka

2.4. Ocena wzrostu ryzyka transportu gazów spowodowanego korozją rurociągów

 Janusz Kotowicz, Marcin Job, Mateusz Brzęczek

6.3. Porównanie termodynamiczne elektrowni gazowo-parowych bez i z wychwytem CO2

 Marcin Drechny – Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

1.1. Modelowanie stanów ustalonych sieci elektroenergetycznych z generacją rozproszoną z wykorzystaniem procesów graficznych

Strony