Prezentacje - Wszystkie

Przegląd prezentacji dostępny jest po zalogowaniu się na stronie [Zaloguj] [Zarejestruj]

 Krzysztof Billewicz – Politechnika Wrocławska

1.8 Negatywne oddziaływanie elektryczności na psychikę człowieka – fakty i zaburzenia psychiczne

 Sylwester Adamek, Robert Jędrychowski, Paweł Pijarski – Politechnika Lubelska

4.1 Wykorzystanie zasobnika energii do regulacji parametrów elektrycznych sieci niskiego napięcia

 Izabela Sadowska – Politechnika Gdańska

2.4 Ocena możliwości zastosowania klasycznej metody wskaźnikowej do bieżącego zarządzania energią

 Sylwester Adamek, Robert Jędrychowski, Paweł Pijarski, Klara Sereja – Politechnika Lubelska

4.2 Korzyści ekonomiczne wynikające z zastosowania zasobnika energii w sieci niskiego napięcia

 Agata Koczorowska-Gazda, Paweł Pijarski – Politechnika Lubelska

2.5 Znaczenie importu dla rynku mocy - doświadczenia rynków amerykańskich

 Maciej Fajfer – Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

4.4 Współpraca symulatora złożonej sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia z zewnętrznym układem automatycznego regulatora napięcia

 Tomasz Popławski, Monika Weżgowiec – Politechnika Częstochowska

2.7 Prognozowanie cen energii na rynku spot giełdy NORD POOL i TGE

 Marek Wancerz, Piotr Miller – Politechnika Lubelska

4.5 Praca źródeł fotowoltaicznych przy zmianach i zanikach napięcia w sieci nn

 Janusz Sowiński, Mateusz Szydłowski – Politechnika Częstochowska

2.8 Wykorzystanie opisu zmienności obciążenia w modelowaniu bilansu energii dla grupy „Wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucja i handel energią elektryczną”

 Daniel Smykowski, Janusz Lichota – Politechnika Wrocławska

1.5 Analiza termiczna erytrytolu jako materiału zmiennofazowego do akumulacji ciepła

 Jerzy Zieliński – Uniwersytet Łódzki

1.1 Transactive energy i Internet wszystkiego

 Jakub Kajurek, Artur Rusowicz, Andrzej Grzebielec, Wojciech Bujalski, Kamil Futyma, Zbigniew Rudowicz – Politechnika Warszawska

1.3 Wpływ właściwości czynnika roboczego na pracę zmodyfikowanego organicznego obiegu Rankine'a

 Janusz Kotowicz, Michał Jurczyk, Włodzimierz Ogulewicz, Daniel Węcel – Politechnika Śląska

1.4 Charakterystyki dynamiczne przebiegu procesu elektrolizy

 Marek Garbicz, Hanna Sokół – Szkoła Główna Handlowa

2.2 Czy Polsce potrzebny jest gazociąg norweski

 Stanisław Szwaja – Politechnika Częstochowska

1.8 Odzysk ciepła odpadowego za pomocą silnika Stirlinga

 Daniel Zbroński – Politechnika Częstochowska

3.3 Ocena zużycia ciepła i energii elektrycznej w gospodarstwach domowych w latach 2006 - 2014

 Wojciech Uchman – Politechnika Śląska

1.9 Stanowisko badawcze układu mikrokogeneracyjnego opartego na silniku Stirlinga

 Henryk Rusinowski – Politechnika Śląska

3.7 Ocena energetyczna wykorzystania energii gazu koksowniczego w układzie z kotłem i turbiną parową

 Stanisław Szwaja - Politechnika Częstochowska

1.10 A naliza opłacalności ekonomicznej mikrobiogazowni rolniczej

 Michał Jarosławski, Grzegorz Wielgus, Wojciech Grządzielski, Tomasz Blacharski – PSG

5.1 Model szacowania potencjału przyłączeń odbiorców do dystrybucyjnej sieci gazowej

 Anna Poskart – Politechnika Częstochowska

1.11 Karbonizat ślazowca pensylwańskiego jako paliwo kotłów węglowych c.o.

 Marcin Plis – Politechnika Śląska

5.2 Modelowanie matematyczne obiegu parowo - wodnego w układzie skojarzonym z turbiną gazową dla potrzeb diagnostyki cieplnej

 Wojciech Grządzielski, Sylwia Gładysz, Tomasz Blacharski – PSG

2.1 Polityka energetyczna w zakresie gazownictwa

 Paweł Stączek, Stanisław Płaska – Politechnika Lubelska

1.2 Instalacja słoneczna ze zbiornikiem akumulacyjnym o zmiennej objętości i z nastawianą temperaturą ładowania energią

 Michał Jarosławski, Jakub Żuchowicki, Tomasz Blacharski – PSG

2.3 Gazyfikacja przy wykorzystaniu technologii LNG

 Paweł Małyska – PGNiG Termika

1.3 Analiza ilościowa strumieni odpadów komunalnych wytwarzanych w Polsce oraz prawne i rynkowe możliwości ich utylizacji w spalarniach – perspektywa 2020

 Tadeusz Olkuski, Andrzej P aweł Sikora, Mateusz Piotr Sikora, Adam Szurlej, Barbara Tora – Akademia Górniczo - Hutnicza, Instytut Studiów Energetycznych

2.4 Rynek gazu ziemnego w kontekście umowy TTIP

 Justyna Topolańska, Dorota Krawczyk – Politechnika Białostocka

1.6 Analiza techniczno - ekonomiczna zastosowania pompy ciepła jako źródła c iepła dla budynku jednorodzinnego – studium przypadku

 Piotr Lis, Robert Sekret – Politechnika Częstochowska

3.2 Efektywność energetyczna budynków – wy brane zagadnienia problemowe

 Waldemar Dołęga – Politechnika Wrocławska

3.3. Wybrane aspekty intensyfikacji wykorzystania infrastruktury sieciowej

Strony