Prezentacje - Rynek Gazu 2014

Przegląd prezentacji dostępny jest po zalogowaniu się na stronie [Zaloguj] [Zarejestruj]

 Dorota Anna Krawczyk, Katarzyna Gładyszewska-Fiedoruk - Politechnika Białostocka

1.1. Zużycie gazu w gospodarstwach domowych w Polsce -studium przypadku

 Katarzyna Gładyszewska-Fiedoruk, Dorota Anna Krawczyk -Politechnika Białostocka

1.2. Ocena przyzwyczajeń Polaków oraz korzystania z wentylacji i klimatyzacji w świetle badań ankietowych

 Jarosław Milewski, Marcin Wołowicz, Łukasz Szabłowski, Andrzej Miller

1.4. Procedury uczenia sztucznych sieci neuronowych modelu węglanowego ogniwa paliwowego

 Anna Skorek-Osikowska, Łukasz Bartela

1.5. Analiza porównawcza produkcji tlenu w tlenowni kriogenicznej i hybrydowej

 Aleksander Sobolewski, Tomasz Ilukrynek

1.6. Demonstracyjna instalacja zgazowania biomasy o mocy 1,5 MWt–pierwsze rezultaty prac badawczych

 Maciej Kaliski, Paweł Frączek

2.1. Gaz ziemny a bezpieczeństwo energetyczne Niemiec

 Andrzej Rusin, Katarzyna Stolecka

2.4. Ocena wzrostu ryzyka transportu gazów spowodowanego korozją rurociągów

 Leszek Remiorz, Anna Skorek-Osikowska

2.5. Stanowisko badawcze układu mikrokogeneracyjnego na bazie bezkorbowego silnika Stirlinga

 Łukasz Bartela, Mateusz Brzęczek

2.6. Analiza wykorzystania ciepła chłodzenia sprężanego gazu dla zasilania obiegu rankine’a z czynnikiem niskowrzącym

 Maciej Sołtysik, Karolina Mucha-Kuś

3.3. Doświadczenia z funkcjonowania hurtowego rynku gazu w Polsce

 Krzysztof Billewicz

4.2. Możliwości wykorzystania mgły obliczeniowej dla inteligentnego opomiarowania

 Ewa Moroz, Jerzy Szkutnik

4.4. CRM w obrocie gazem jako strategiczny warunek skutecznego przepływu informacji

 Piotr Krawczyk

5.2. Wykorzystanie gazu koksowniczego do produkcji energii elektrycznej i ciepła na bazie silnika tłokowego w procesie wysokosprawnej kogeneracji na przykładzie elektrociepłowni Nowa Częstochowa

 Arkadiusz Kamiński

6.2. Wytwarzanie energii w blokach gazowo – parowych – bezpieczeństwo i przewaga ekologiczna

 Janusz Kotowicz, Marcin Job, Mateusz Brzęczek

6.3. Porównanie termodynamiczne elektrowni gazowo-parowych bez i z wychwytem CO2

 Mateusz Brzęczek, Marcin Job

6.4. Porównanie ekonomiczne elektrowni gazowo-parowych bez i z wychwytem CO2

 Henryk Rusinowski, Klaudia Dubiel

6.5. Wykorzystanie energii odpadowej gazu konwertorowego w układach z kotłem wielopaliwowym oraz układach kogeneracyjnych z turbiną gazową i silnikiem tłokowym

 Paweł Ziółkowski, Janusz Badur

6.6. Możliwości dostosowania istniejących bloków gazowo-parowych do utylizacji gazu niekonwencjonalnego w tym gazu łupkowego

 Katarzyna Janusz-Szymańska, Janusz Kotowicz

6.7. Konsekwencje termodynamiczne i ekonomiczne wprowadzenia do bloku energetycznego membranowej instalacji wychwytu gazu cieplarnianego (CO2)

 Rafał Laskowski, Adam Smyk, Janusz Lewandowski

6.8.  Próba określenia sprawności sprężarki i turbiny gazowej na podstawie danych pomiarowych