Prezentacje Rynek Ciepła, Rynek Gazu 2016

Przegląd prezentacji dostępny jest po zalogowaniu się na stronie [Zaloguj] [Zarejestruj]

 Stanisław Szwaja - Politechnika Częstochowska

1.10 A naliza opłacalności ekonomicznej mikrobiogazowni rolniczej

 Anna Poskart – Politechnika Częstochowska

1.11 Karbonizat ślazowca pensylwańskiego jako paliwo kotłów węglowych c.o.

 Paweł Stączek, Stanisław Płaska – Politechnika Lubelska

1.2 Instalacja słoneczna ze zbiornikiem akumulacyjnym o zmiennej objętości i z nastawianą temperaturą ładowania energią

 Paweł Małyska – PGNiG Termika

1.3 Analiza ilościowa strumieni odpadów komunalnych wytwarzanych w Polsce oraz prawne i rynkowe możliwości ich utylizacji w spalarniach – perspektywa 2020

 Justyna Topolańska, Dorota Krawczyk – Politechnika Białostocka

1.6 Analiza techniczno - ekonomiczna zastosowania pompy ciepła jako źródła c iepła dla budynku jednorodzinnego – studium przypadku

 Stanisław Szwaja – Politechnika Częstochowska

1.8 Odzysk ciepła odpadowego za pomocą silnika Stirlinga

 Wojciech Uchman – Politechnika Śląska

1.9 Stanowisko badawcze układu mikrokogeneracyjnego opartego na silniku Stirlinga

 Wojciech Grządzielski, Sylwia Gładysz, Tomasz Blacharski – PSG

2.1 Polityka energetyczna w zakresie gazownictwa

 Marek Garbicz, Hanna Sokół – Szkoła Główna Handlowa

2.2 Czy Polsce potrzebny jest gazociąg norweski

 Michał Jarosławski, Jakub Żuchowicki, Tomasz Blacharski – PSG

2.3 Gazyfikacja przy wykorzystaniu technologii LNG

 Tadeusz Olkuski, Andrzej P aweł Sikora, Mateusz Piotr Sikora, Adam Szurlej, Barbara Tora – Akademia Górniczo - Hutnicza, Instytut Studiów Energetycznych

2.4 Rynek gazu ziemnego w kontekście umowy TTIP

 Piotr Lis, Robert Sekret – Politechnika Częstochowska

3.2 Efektywność energetyczna budynków – wy brane zagadnienia problemowe

 Daniel Zbroński – Politechnika Częstochowska

3.3 Ocena zużycia ciepła i energii elektrycznej w gospodarstwach domowych w latach 2006 - 2014

 Henryk Rusinowski – Politechnika Śląska

3.7 Ocena energetyczna wykorzystania energii gazu koksowniczego w układzie z kotłem i turbiną parową

 Michał Jarosławski, Grzegorz Wielgus, Wojciech Grządzielski, Tomasz Blacharski – PSG

5.1 Model szacowania potencjału przyłączeń odbiorców do dystrybucyjnej sieci gazowej

 Marcin Plis – Politechnika Śląska

5.2 Modelowanie matematyczne obiegu parowo - wodnego w układzie skojarzonym z turbiną gazową dla potrzeb diagnostyki cieplnej