1. Modelowanie rynku energii elektrycznej dla analiz finansowych projektów inwestycyjnych w sektorze wytwórczym

Fundamental modelling of electricity markets for financial analysis of investment projects in generation sector
 Sebastian Krupiński, Piotr Kuszewski, Józef Paska
modelowane rynku energii elektrycznej, analizy finansowe, metoda Monte Carlo, sektor wytwórczy

2. Analiza symulacyjna skutków działań aktywnego popytu z uwzględnieniem urządzeń domowych użytkownika

Simulation analyzes for the effects of active demand actions, including user's home appliances
 Witold Bartkiewicz, Bożena E. Matusiak
rynek elastyczności popytu, symulacje elastyczności, zarządzanie aktywnym popytem

3. Rynek gazu ziemnego na Ukrainie – wybrane aspekty

Natural gas market in Ukraine - selected aspects
 Oleksandr Boiko, Mariusz Łaciak, Adam Szurlej
gaz ziemny, rynek gazu, polityka energetyczna, bezpieczeństwo energetyczne

4. Zrównoważony rozwój poprzez zastosowanie modelu zarządzania środowiskowego w przedsiębiorstwie

Sustainable development through application of M3O environmental management model in the enterprise
 Anna Duczkowska
zrównoważony rozwój, proekologiczne zarządzanie przedsiębiorstwem, model trzech obszarów M3O

5. Zaktualizowane obliczeniowe temperatury powietrza zewnętrznego i strefy klimatyczne Polski do wyznaczania projektowego obciążenia cieplnego dla ogrzewania budynków

Updated external air temperatures and climate regions for design heat load for building space heating in Poland
 Piotr Narowski
temperatury obliczeniowe powietrza zewnętrznego, obliczeniowe obciążenie cieplne ogrzewania, diagram Voronoi, izotermy temperatury obliczeniowej, strefy klimaty

6. Dobór strumienia masy wody chłodzącej przy zmiennym obciążeniu dla bloku 200 MW

Selection of cooling water mass flow rate at variable load for 200MW power unit
 Rafał Laskowski, Adam Smyk, Artur Rusowicz, Andrzej Grzebielec
skraplacz energetyczny, strumień masy wody chłodzącej, optymalizacja

7. Magazynowanie energii z prosumenckiej siłowni wiatrowej w cieple z wykorzystaniem zasobnika buforowego z PCM

Storage of energy from household wind power plant in heat using a buffer tank with PCM
 Paulina Kapica
magazyny energii, materiały zmiennofazowe (PCM), siłownia wiatrowa, zasobnik buforowy

8. Quo vadis - dokąd zmierzasz - ludzkości?

Quo vadis - where are you going - humanity?
 Arkadiusz Kępa
zmiany klimatu, wzrost wykładniczy, przyszłość ludzkości

9. Analiza porównawcza efektywności procesu redukcji kwasowych gazów za pomocą metody wtrysku suchego sorbentu do kanału spalin

Comparative analysis of efficiency of reducing acid gases process realized by dry sorbent injection into flue gas duct
 Natalia Pawelec, Michał Mączko, Marek Andrzejczyk, Janusz Kotowicz
redukcja HCl, wtrysk suchych sorbentów, usuwanie zanieczyszczeń kwasowych, emisje za kotłami fluidalnymi, dyrektywa BAT

10. Analysis of a micro oxy gas turbine for variable oxidizer and fuel parameters

Analiza pracy turbiny gazowej w atmosferze tlenowej dla zmiennych parametrów paliwa i utleniacza
 Wojciech Nowak, Mikołaj Złotkowski, Ahmed A. Alharbi
Microgeneration, methane, oxy-combustion, exhaust gas capture

11. Modelling electricity production structure in Poland

Modelowanie struktury wytwarzania energii elektrycznej w Polsce
 Janusz Sowiński
energy mix, forecast, ANFIS, SDE model

12. A comparative study on electric and gas engine heat pump

Analiza porównawcza pompy ciepła napędzanej silnikiem elektrycznym i gazowym
 Konrad Kuryło, Adam Ruciński
heat pumps, electric engines, gas engines, energy efficiency