1. Rynek mocy jako nowy mechanizm rozliczeń w systemie elektroenergetycznym

Capacity market as new mechanism of settlements in power system
 Paweł Bućko
rynek mocy, rynek energii elektrycznej, system elektroenergetyczny

2. Mechanizm optymalizacyjny i negocjacyjny ustalania cen usług aktywnego popytu dla drobnych prosumentów

Optimisation and negotiation mechanism for pricing active demand actions for small prosumers
 Witold Bartkiewicz, Bożena E. Matusiak
elastyczności popytu, nowe usługi rynkowe, symulacje cenowe, zarządzanie aktywnym popytem

3. Zmiany w konfiguracjach źródeł wytwarzania ciepła szansą dla rozwoju sektora ciepłowniczego

Changes in heat generation configurations chance for development of heating sector
 Zbigniew Plutecki, Anna Duczkowska, Paweł Sattler, Krystian Ryszczyk
efektywność energetyczna, kotły rusztowe, systemy ciepłownicze, skojarzona produkcja ciepła i energii elektrycznej

4. Ogrzewnictwo i chłodnictwo systemowe jako nowy kierunek rozwoju w energetyce cieplnej

District heating and cooling systems as a new course of development in heat engineering
 Piotr Ostrowski, Michał Doffek
chłodzenie z ciepła systemowego, rozwój ciepłownictwa, ciepłownictwo hybrydowe

5. Modernizacja skraplacza energetycznego z wymianą rur na tytanowe

Modernization of the steam condenser by replacing bundles with tubes made of titanium
 Rafał Laskowski, Adam Smyk, Artur Rusowicz, Andrzej Grzebielec
skraplacz energetyczny, modernizacja, optymalizacja ekonomiczna

6. Badania instalacji odazotowania spalin w kotle rusztowym w celu dostosowania emisji NOx do ustawowych wymagań

Investigation of denitrification system in stoker boiler in order to adjust NOX emission to new requierments
 Piotr Ostrowski, Robert Wejkowski, Przemysław Garbacz, Natalia Pawelec
kocioł rusztowy, emisja NOx, spaliny, SNCR, SCR

7. Modelowanie matematyczne obiegów nadkrytycznych z dwutlenkiem węgla jako czynnikiem roboczym

Mathematical modeling of supercritical cycles with carbon dioxide as a working fluid
 Marcin Wołowicz, Kamil Futyma, Jarosław Milewski
dwutlenek węgla, obiegi nadkrytyczne, modelowanie matematyczne, EBSILON

8. Rozproszona generacja PV w miejskich sieciach niskiego napięcia

Distributed PV generation in urban lv networks
 Sylwester Adamek, Robert Jędrychowski, Paweł Pijarski, Klara Sereja
Smart Grid, generacja rozproszona, generacja PV

9. Generacja energii elektrycznej z wykorzystaniem płynów geotermalnych

Generation of electricity with the use of geothermal liquids
 Aleksander Andrzej Stachel
energia geotermalna, elektrownie geotermalne

10. Review of recovery methods of waste from industry and power plant service

Przegląd metod odzyskiwania odpadów z przemysłu i elektrowni
 Aleksandra Czajkowska, Daria Bożejewicz
recovery of metals, extraction methods, combustion by-products, regulations of proper energy waste usage

11. Research and analysis of simulation models of solar cells and PV modules

Badania i analiza porównawcza modeli symulacyjnych ogniw oraz modułów fotowoltaicznych
 Kamil Parfianowicz
photovoltaics, solar module, Matlab, Simulink simulation

12. Phasor measurement unit in transmission, distribution and microgrid

Jednostka pomiarowa fazorów w przesyle, rozdziale i mikrosieci
 Jerzy Stanisław Zieliński
alternating current, power system, synchrophasor, power measurement unit