Czasopismo

Czasopismo Rynek Energii jest wydawane od 1995 roku co dwa miesiące. Jego tematyka dotyczy głównie handlu ciepłem, gazem i energią elektryczną. W piśmie poruszane są także zagadnienia dotyczące: rynku paliw pierwotnych, ekonomiki pracy urządzeń technologicznych, aspektów ekonomicznych i ekologicznych w energetyce, sposobów finansowania małych i dużych projektów inwestycyjnych, sposobu opomiarowania i rozliczania zużycia energii u odbiorców hurtowych i indywidualnych, oszczędności energii, budownictwa inteligentnego i emisji zanieczyszczeń z dużych źródeł. Czasopismo dostępne jest głównie w prenumeracie, lecz dystrybucja jego odbywa się również na wybranych konferencjach i specjalistycznych imprezach targowych.

Rynek Energii ma szerokie grono odbiorców. Dociera do elektrociepłowni, elektrowni, przedsiębiorstw energetyki cieplnej, zakładów gazowniczych i energe-tycznych, firm związanych z branżą ciepłowniczą, energetyczną i gazowniczą, banków, biur konsultingowych, fundacji i towarzystw, wyższych uczelni, instytutów naukowo-badawczych, urzędów administracji państwowej i spółdzielni mieszkaniowych.

Redakcja czasopisma Rynek Energii jest organizatorem konferencji naukowo-technicznych:

 

NFORMACJA DLA AUTORÓW ARTYKUŁÓW

Wskazówki redakcyjne. Tekst artykułu prosimy przygotować w języku polskim bądź angielskim przy wykorzystaniu edytora tekstu MS WORD zachowując poniższe wskazania.
Układ strony: rozmiar strony - A4 (29,7 x 21 cm), układ pionowy, marginesy: 2,6 cm górny, 2 cm dolny, 1,6 cm wewnętrzny i 1,7 zewnętrzny,  strony naprzeciwległe (marginesy lustrzane), szerokość marginesu między kolumnami  -  0,8 cm, odstęp między wierszami - pojedynczy, odstęp po akapicie - 0,5 wiersza (6 pkt.), czcionka - Times New Roman CE.
Układ tekstu: tytuł – wielkość czcionki 16 pogrubiona, tekst artykułu - wielkość czcionki 11, krój normalny, tekst dwukolumnowy, tytuły rozdziałów - wielkość czcionki 12, krój pogrubiony, duże litery, słowa kluczowe oraz streszczenie artykułu - tekst jednokolumnowy, wielkość czcionki 10, spis literatury oraz streszczenie w języku angielskim - tekst jednokolumnowy, wielkość czcionki 11. Prosimy o nie zamieszczanie przypisów.
Tabele, wykresy, rysunki (fotografie) powinny zmieścić się w jednej kolumnie lub pomiędzy lewym i prawym marginesem strony i być czytelne przy czarno-białym wydruku, a tekst na nich zamieszony powinien mieć wysokość minimum 2 mm.
Wzory wpisać należy z wykorzystaniem Edytora Równań, jaki posiada MS WORD, umieszczając kolejny numer zależności w okrągłych nawiasach przy prawej krawędzi kolumny.
Literatura powinna uwzględniać aktualny stan wiedzy publikowanej w prasie krajowej (także w Rynku Energii) i międzynarodowej, oraz wynikający z badań własnych autora. Odnośniki bibliograficzne wpisane w nawiasach kwadratowych w tekst artykułu prosimy zapisać podając dane: autor (nazwisko, pierwsza litera imienia), tytuł, źródło (wydawca, miejsce i rok wydania).

Streszczenie artykułu w języku angielskim lub polskim jeśli artykuł napisany jest w języku angielskim (ok.  100 słów, zgodne z jego polską/angielską wersją) i słowa kluczowe, poprzedzone angielską/polską wersją tytułu, należy umieścić na końcu artykułu, po literaturze. Prosimy o fachowe sprawdzenie ich treści.
Autorów artykułów prosimy o zamieszczenie krótkiej notki, która informowałaby czytelników o zajmowanym aktualnie stanowisku w firmie, wykształceniu, specjalizacji, zainteresowaniach i osiągnięciach zawodowych oraz hobby  autora.

  • Artykuły naukowe zamieszczane w Rynku Energii są recenzowane i punktowane przez MNiSW (70 punktów)
  • Rynek Energii uzyskał afiliację International Association for Energy Economics (IAEE) oraz Instytutu Techniki Cieplnej Politechniki Warszawskiej
  • Artykuły z Rynku Energii  dostępne są w bazie wydawnictwa Elsevier

Teksty artykułów w wersji elektronicznej przygotowane zgodnie z podanymi wskazówkami, napisane w dwóch kolumnach według pobranej ze strony formatki oraz korespondencję prosimy przesyłać na adres:


Redakcja Rynku Energii
ul. Kondratowicza 59 lok.40
03-285 Warszawa
tel. (+48) 503 848 847
e-mail: infoatkaprint.pl

www.kaprint.pl, www.rynek-energii.pl