1. Rodzaje rynków (szczebli oraz segmentów) w zliberalizowanym sektorze gazowym

 Marcin Marszałek

2. Rodzaje umów – podstawowego instrumentu akwizycji klienta na rynku gazu, na podstawie doświadczeń rynku energii elektrycznej

 Marcin Marszałek

3. Doświadczenia z funkcjonowania hurtowego rynku gazu w Polsce

 Maciej Sołtysik, Karolina Mucha-Kuś

4. Rozwój segmentu magazynowania paliw gazowych, zmiany otoczenia prawnego, zasady funkcjonowania oraz znaczenie segmentu dla rynku

 Tomasz Brzeziński, Adam Wawrzynowicz

5. Ocena wzrostu ryzyka transportu gazów spowodowanego korozją rurociągów

 Andrzej Rusin, Katarzyna Stolecka

6. Metody szacowania ryzyka i jego pomiar w eksploatacji gazociągów

 Andrzej Rudzki, Zygmunt Trąba

7. Gaz ziemny a bezpieczeństwo energetyczne Niemiec

 Maciej Kaliski, Paweł Frączek

8. Probabilistyczna ocena efektywności ekonomicznej eksploatacji niekonwencjonalnych zasobów gazu ziemnego z wykorzystaniem symulacji Monte Carlo

 Piotr Kosowski

9. Możliwości wykorzystania mgły obliczeniowej dla inteligentnego opomiarowania

 Krzysztof Billewicz

10. Ocena przyzwyczajeń Polaków oraz korzystania z wentylacji i klimatyzacji w świetle badań ankietowych

 Katarzyna Gładyszewska-Fiedoruk, Dorota Anna Krawczyk

11. Stan i perspektywy rozwoju technologii turbin gazowych oraz bloków gazowo-parowych

 Krzysztof Badyda

12. Wykorzystanie energii odpadowej gazu konwertorowego w układach z kotłem wielopaliwowym oraz układach kogeneracyjnych z turbiną gazową i silnikiem tłokowym

 Henryk Rusinowski, Klaudia Dubiel

13. Analiza wykorzystania ciepła chłodzenia sprężanego gazu dla zasilania obiegu Rankine’a z czynnikiem niskowrzącym

 Łukasz Bartela, Mateusz Brzęczek

14. Analiza porównawcza produkcji tlenu w tlenowni kriogenicznej i hybrydowej

 Anna Skorek-Osikowska, Łukasz Bartela

15. Stanowisko badawcze układu mikrokogeneracyjnego na bazie bezkorbowego silnika stirlinga

 Leszek Remiorz, Anna Skorek-Osikowska

16. Wytwarzanie energii w blokach gazowo – parowych – bezpieczeństwo i przewaga ekologiczna

 Arkadiusz Kamiński, Paweł Koziczyński

17. Możliwości dostosowania istniejących bloków gazowo-parowych do utylizacji gazu niekonwencjonalnego w tym gazu łupkowego

 Paweł Ziółkowski, Janusz Badur