1. Aktualna sytuacja na europejskim rynku gazu ziemnego

 Aleksander Wasilewski

2. Rynek gazu w świetle Prawa energetycznego oraz działalności operatora systemu dystrybucyjnego

 Andrzej Barczyński

3. Analiza realizacji rządowego programu pt. POLITYKA DLA PRZEMYSŁU GAZU ZIEMNEGO

 Józef Szymczyk

4. Rola podziemnych magazynów gazu (PMG) w pokrywaniu nierównomierności zapotrzebowania na gaz ziemny w krajowym systemie przesyłowym

 Dorota Miecznikowska, Katarzyna Szajkowska

5. Nowelizacja Rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie

 Andrzej Barczyński

6. Główne przyczyny marazmu w przemyśle gazu ziemnego w Polsce

 Józef Szymczyk

7. Aspekty techniczne i biznesowe dotyczące działalności OSD

 Maciej Rembiś

8. Rozwój sieci stacji CNG jako czynnik kreowania popytu

 Piotr Dniestrzański, Andrzej Kardasz, Ryszard Michałowski

9. Contact center w gazownictwie. Praktyczne doświadczenia z codziennej obsługi klientów

 Wojciech Glapa

10. Opłacalność rozproszonych gazowych źródeł wytwarzania energii elektrycznej i ciepła

 Waldemar Kamrat

11. Współpraca małych elektrowni gazowych z systemem elektroenergetycznym

 Paweł Bućko

12. Możliwości odzysku ciepła odpadowego ze spalania gazu ziemnego w procesie technologicznym

 Zbigniew Połecki

13. Układy gazowo-parowe zintegrowane ze zgazowaniem

 Janusz Kotowicz, Tomasz Iluk

14. Podstawy membranowej separacji gazów

 Janusz Kotowicz, Katarzyna Janusz

15. Ograniczenia w modelowaniu układów gazowo-parowych

 Janusz Kotowicz, Leszek Remiorz

16. Optymalizacja termodynamiczna i ekonomiczna elektrowni gazowo-parowej z wykorzystaniem algorytmów genetycznych

 Janusz Kotowicz, Łukasz Bartela

17. Koncepcja algorytmu minimalizującego zużycie paliwa pierwotnego w bloku gazowo-parowym

 Michał Wydra