1. Wysokosprawna kogeneracja a biały certyfikat

Highly efficient cogeneration and white certificate
 Gabriel Miczka, Anna Rutkowska-Ziarko
efektywność energetyczna, biały certyfikat, kogeneracja, współczynnik nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej

2. Perspektywy wykorzystania gazu ziemnego w budynkach mieszkalnych w aspekcie nowych przepisów prawa

Perspectives of natural gas utilization in residential buildings with respect to new legal conditions
 Tomasz Mróz, Katarzyna Ratajczak, Wojciech Grządzielski
budynki mieszkalne, charakterystyka energetyczna, wykorzystanie gazu ziemnego

3. Wodór i współczesne metody jego produkcji oraz wykorzystania

Hydrogen and modern methods of productionand use
 Janusz Kotowicz, Kamila Szykowska

4. Wpływ wybranych parametrów na charakterystyki instalacji produkującej odnawialny metanol

Effect of selected parameters on the characteristics of the installation producing renewable methanol
 Janusz Kotowicz, Aleksandra Walewska
paliwa odnawialne, metanol, OZE, wodór, CCS

5. Analiza współpracy kolektorów słonecznych ze źródłem geotermalnym – studium przypadku

Analysis of cooperation of solar collectors with a geothermal source - a case study
 Piotr Olczak, Małgorzata Olek, Adam Plewa
renewable energy source, solar energy, geothermal energy, sanitary hot water installation

6. Modelowanie numeryczne wpływu rodzaju materiału zmiennofazowego na parametry pracy akumulatora ciepła

Numerical modeling of the phase change material impact on the heat storage unit operation parameters
 Andrzej Sitka, Piotr Szulc, Daniel Smykowski, Romuald Redzicki
akumulacja ciepła, materiał zmiennofazowy, modelowanie numeryczne

7. Analiza właściwości termicznych i mechanicznych polietylenu z dodatkiem mączki drzewnej

Analysis of thermal and mechanical properties of polyethylene with wood meal addition
 Adam Gnatowski, Agnieszka Kijo-Kleczkowska, Łukasz Suchecki
polietylen; właściwości termomechaniczne tworzyw sztucznych; kompozyty polimerowe

8. Badania parametrów termodynamicznych sprężarkowej powietrznej pompy ciepła w celu poprawy efektywności energetycznej

Research of thermodynamic parameters of air compressor heat pump to improve energy efficiency
 Krzysztof Szczotka, Jacek Zimny, Mieczysław Struś, Piotr Michalak, Jakub Szymiczek
pompy ciepła, obiegi termodynamiczne, efektywność energetyczna, COP

9. Koncepcja modelu matematycznego do optymalnego doboru urządzeń drukujących z uwzględnieniem kosztów zużycia energii elektrycznej

Mathematical framework for optimal selection of printing devices with inclusion of electricity costs
 Przemysław Kaszyński, Roman Rój
zużycie energii elektrycznej, optymalizacja, modelowanie matematyczne, przedsiębiorstwo energetyczne

10. Assessment of electric energy supply security level in Poland in period of 2015-2019

Ocena poziomu bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej w Polsce w latach 2015-2019
 Waldemar Dołęga
electric energy supply security, electric power infrastructure, assessment

11. Legal conditions for the use of stationary and mobile energy storage facilities in distribution grids

Uwarunkowania prawne stosowania stacjonarnych i mobilnych magazynów energii w sieciach dystrybucyjnych
 Krzysztof Zagrajek, Łukasz Sosnowski, Piotr Dukat, Piotr Biczel
energy storage, distributed energy sources, energy market, electric vehicles, distribution grids

12. Carbon emissions futures price forecasting with random forest

Prognozowanie cen emisji dwutlenku węgla z wykorzystaniem lasów losowych
 Piotr Pawlowski
carbon price forecasting, random forest, EUA, machine learning