1. Analiza efektów rynkowych połączonych systemów elektroenergetycznych

Analysis of market effects of connected power systems
Maksymilian Przygrodzki, Paweł Kubek, Rafał Gwóźdź, Łukasz Wakuliński
opublikowany w: Rynek Energii 2(135)/2018

2. Wykorzystanie odnawialnych zasobów energii w krajach Unii Europejskiej – stan obecny oraz perspektywy realizacji celów roku 2020

Use of renewable energy resources in the European Union countries - current state and prospects for the 2020 targets implementation
Józef Paska, Tomasz Surma
opublikowany w: Rynek Energii 2(135)/2018

3. Wygaszanie nierealnych planów generacji – formalny sposób zwiększania możliwości przyłączeniowych

Liquidation of unreal generation plans – a formal way of increasing connection possibilities
Paweł Pijarski, Piotr Kacejko
opublikowany w: Rynek Energii 2(135)/2018

4. Uwarunkowania rozwoju produkcji energii elektrycznej na bazie źródeł odnawialnych

Conditions for development of electricity production based on renewable energy sources
Wiesław Janik, Henryk Kaproń, Artur Paździor
opublikowany w: Rynek Energii 2(135)/2018

5. Ocena zrównoważenia procesu przetwarzania energii z biomasy

Assessment of sustainability biomass energy converting process
Łukasz Baran, Tadeusz Skoczkowski, Sławomir Bielecki
opublikowany w: Rynek Energii 2(135)/2018

6. Systemy IT wspierające polski sektor energetyczny w działaniach proekologicznych

IT systems supporting polish energy sector in proecological activities
Aleksandra Brzezińska
opublikowany w: Rynek Energii 2(135)/2018

7. Metodyka analizy wpływu tzw. derogacji na efektywność modernizacji energetyki

Methodology of analysis of derogation influence on efficiency in energy sector modernization
Ryszard Bartnik, Waldemar Skomudek, Zbigniew Buryn, Anna Hnydiuk-Stefan, Aleksandra Otawa
opublikowany w: Rynek Energii 2(135)/2018

8. Porównanie struktur i parametrów obiegów nadkrytycznych z dwutlenkiem węgla jako czynnikiem roboczym

Comparison of the structures and parameters of the systems with supercritical co2 as a working fluid
Marcin Wołowicz, Jarosław Milewski
opublikowany w: Rynek Energii 2(135)/2018

9. Integracja turbiny gazowej z silnikiem Stirlinga i odzyskiem ciepła

Integration of the gas turbine with the Stirling engine and heat recovery
Janusz Kotowicz, Mateusz Brzęczek
opublikowany w: Rynek Energii 2(135)/2018

10. Model matematyczny elektrociepłowni

Mathematical model of CHP
Janusz Lichota, Przemysław Kołodziejak
opublikowany w: Rynek Energii 2(135)/2018

11. Badania średniotemperaturowych materiałów zmiennofazowych wykorzystywanych w procesie akumulacji ciepła

Research on medium-temperature phase change materials used in the heat accumulation process
Romuald Redzicki, Daniel Smykowski, Piotr Szulc, Andrzej Sitka
opublikowany w: Rynek Energii 2(135)/2018

12. Stirling engine integrated with thermal energy storage as residential cogeneration system

Silnik Stirlinga zintegrowany z zasobnikiem ciepła jako domowy układ kogeneracyjny
Leszek Remiorz, Janusz Kotowicz, Krzysztof Grzywnowicz, Wojciech Uchman
opublikowany w: Rynek Energii 2(135)/2018

13. Hosting capacity influence on management in the power system

Wpływ zdolności przyłączeniowej na zarządzanie systemem elektroenergetycznym
Jerzy Stanisław Zieliński
opublikowany w: Rynek Energii 2(135)/2018

14. Spatial prediction models of wireless network efficiency estimated by Kriging method

Przestrzenne modele predykcji wydajności sieci bezprzewodowej estymowane metodą krigingu
Anna Kamińska-Chuchmała
opublikowany w: Rynek Energii 2(135)/2018