1. Analiza efektów rynkowych połączonych systemów elektroenergetycznych

Analysis of market effects of connected power systems
 Maksymilian Przygrodzki, Paweł Kubek, Rafał Gwóźdź, Łukasz Wakuliński
rynek energii, system elektroenergetyczny, równowaga rynkowa, połączenia międzysystemowe

2. Wykorzystanie odnawialnych zasobów energii w krajach Unii Europejskiej – stan obecny oraz perspektywy realizacji celów roku 2020

Use of renewable energy resources in the European Union countries - current state and prospects for the 2020 targets implementation
 Józef Paska, Tomasz Surma
odnawialne zasoby energii, Unia Europejska, cele roku 2020

3. Wygaszanie nierealnych planów generacji – formalny sposób zwiększania możliwości przyłączeniowych

Liquidation of unreal generation plans – a formal way of increasing connection possibilities
 Paweł Pijarski, Piotr Kacejko
optymalizacja, farmy wiatrowe, możliwości przyłączeniowe

4. Uwarunkowania rozwoju produkcji energii elektrycznej na bazie źródeł odnawialnych

Conditions for development of electricity production based on renewable energy sources
 Wiesław Janik, Henryk Kaproń, Artur Paździor
odnawialne źródła energii, energia elektryczna, uwarunkowania rozwoju, miks energetyczny

5. Ocena zrównoważenia procesu przetwarzania energii z biomasy

Assessment of sustainability biomass energy converting process
 Łukasz Baran, Tadeusz Skoczkowski, Sławomir Bielecki
odnawialne źródła energii, biomasa, zrównoważona energetyka

6. Systemy IT wspierające polski sektor energetyczny w działaniach proekologicznych

IT systems supporting polish energy sector in proecological activities
 Aleksandra Brzezińska
oprogramowania IT, sektor energetyczny, normy i dyrektywy unijne, emisyjność zanieczyszczeń

7. Metodyka analizy wpływu tzw. derogacji na efektywność modernizacji energetyki

Methodology of analysis of derogation influence on efficiency in energy sector modernization
 Ryszard Bartnik, Waldemar Skomudek, Zbigniew Buryn, Anna Hnydiuk-Stefan, Aleksandra Otawa
mechanizm derogacji, jednostkowy koszt produkcji energii elektrycznej, efektywność ekonomiczna, modelowanie matematyczne

8. Porównanie struktur i parametrów obiegów nadkrytycznych z dwutlenkiem węgla jako czynnikiem roboczym

Comparison of the structures and parameters of the systems with supercritical co2 as a working fluid
 Marcin Wołowicz, Jarosław Milewski
dwutlenek węgla, obiegi nadkrytyczne

9. Integracja turbiny gazowej z silnikiem Stirlinga i odzyskiem ciepła

Integration of the gas turbine with the Stirling engine and heat recovery
 Janusz Kotowicz, Mateusz Brzęczek
turbina gazowa, silnik Stirlinga, analiza termodynamiczna, chłodzenie turbiny gazowej

10. Model matematyczny elektrociepłowni

Mathematical model of CHP
 Janusz Lichota, Przemysław Kołodziejak
maksymalizacja zysku, elektrociepłownia, model rynku

11. Badania średniotemperaturowych materiałów zmiennofazowych wykorzystywanych w procesie akumulacji ciepła

Research on medium-temperature phase change materials used in the heat accumulation process
 Romuald Redzicki, Daniel Smykowski, Piotr Szulc, Andrzej Sitka
akumulacja ciepła, materiał zmiennofazowy PCM

12. Stirling engine integrated with thermal energy storage as residential cogeneration system

Silnik Stirlinga zintegrowany z zasobnikiem ciepła jako domowy układ kogeneracyjny
 Leszek Remiorz, Janusz Kotowicz, Krzysztof Grzywnowicz, Wojciech Uchman
micro-cogeneration, Stirling engine, distributed generation, heat storage

13. Hosting capacity influence on management in the power system

Wpływ zdolności przyłączeniowej na zarządzanie systemem elektroenergetycznym
 Jerzy Stanisław Zieliński
power system, smart grid, hosting capacity

14. Spatial prediction models of wireless network efficiency estimated by Kriging method

Przestrzenne modele predykcji wydajności sieci bezprzewodowej estymowane metodą krigingu
 Anna Kamińska-Chuchmała
WiFi prediction, wireless network efficiency, kriging method, Access Points