1. Zmiana sprzedawcy energii elektrycznej - uwarunkowania rynkowe w Polsce

Electric energy supplier switching process - the energy market regulations in Poland
 Rafał Łangowski
generalne umowy dystrybucji, rynek energii elektrycznej, zasada TPA, zmiana sprzedawcy energii

2. Wnioskowanie o nadmiernym zużyciu energii na podstawie metody sum skumulowanych

Detecting excessive energy consumption using cumulative sum control chart (cusum)
 Izabela Sadowska
zarządzanie energią, gospodarka energetyczna

3. Prognozowanie rocznej ilości i sezonowego rozkładu uszkodzeń elementów elektroenergetycznych sieci dystrybucyjnych

Forecasting of annual number and seasonal faults of power distribution network elements
 Jan C. Stępień
metodyka oceny ilości i sezonowości uszkodzeń, linie elektroenergetyczne średniego napięcia

4. Wybrane aspekty intensyfikacji wykorzystania infrastruktury sieciowej

Selected aspects of intensification of network infrastructure use
 Waldemar Dołęga
intensyfikacja, infrastruktura sieciowa

5. Ocena zużycia ciepła i energii elektrycznej w gospodarstwach domowych w latach 2006-2014

Assessment of heat and electricity consumption in households in the years 2006-2014
 Daniel Zbroński
ciepło sieciowe, energia elektryczna, gospodarstwa domowe, zużycie nośników energii

6. Analiza kosztów i korzyści wdrożenia energetyki jądrowej w Polsce

Cost-benefit analysis of implementing the nuclear power program in Poland
 Kamila Kołacińska, Robert Sasin
energetyka jądrowa, LCOE, program polskiej energetyki jądrowej, modele finansowania projektów jądrowych

7. Wymagania w zakresie efektywności energetycznej szansą na wzrost skuteczności układów termoizolacyjnych

Requirements for energy efficiency as a chance to increase the effectiveness of insulation systems
 Zbigniew Plutecki
efektywność energetyczna, układy termoizolacyjne, optymalna i ekonomiczna grubość izolacji

8. Analiza nowoczesnych technik chłodzenia turbiny gazowej z zastosowanym spalaniem sekwencyjnym i ich wpływu na pracę elektrowni gazowo - parowej

Analysis of modern techniques of the cooling gas turbine with applied sequential combustion and their impact on the combined cycle power plant work
 Janusz Kotowicz, Mateusz Brzęczek, Łukasz Bartela
spalanie sekwencyjne, turbina gazowa, chłodzenie powietrzne, chłodzenie parowe, elektrownia gazowo - parowa

9. Analiza zapisów regionalnych programów operacyjnych w latach 2014-2020 w kontekście finansowania inwestycji z zakresu OZE

Analysis of regional operational programmes for the 2014-2020 period in the context of financing the renewable energy investments
 Małgorzata Świąder, Katarzyna Tokarczyk-Dorociak, Szymon Szewrański, Jan Kazak
odnawialne źródła energii, finansowanie, fundusze unijne

10. Analiza ilościowa strumieni odpadów komunalnych wytwarzanych w Polsce oraz prawne i rynkowe możliwości ich utylizacji w spalarniach – perspektywa 2020

Quantitative analysis of municipal waste stream generated in Poland and legal and economic potencial of incineration – 2020 perspective
 Paweł Małyska
odpady, gospodarka odpadami, spalarnia, rachunek inwestycyjny, rentowność, stopa zwrotu

11. Spalanie biomasy agro i leśnej w cyrkulacyjnej warstwie fluidalnej

Combustion of agro and wood biomass in a circulating fluidized-bed
 Monika Kosowska-Golachowska, Krzysztof Wolski, Władysław Gajewski, Agnieszka Kijo-Kleczkowska, Tomasz Musiał, Katarzyna Środa
biomasa, pelety, spalanie, cyrkulacyjna warstwa fluidalna, emisje zanieczyszczeń

12. Wstępna analiza potencjału zasobników energii typu UWCAES w Zatoce Gdańskiej

Preliminary analysis of potential of UWCAES type energy storage system in the Gulf of Gdańsk
 Piotr Klonowicz, Łukasz Witanowski, Łukasz Jędrzejewski, Tomasz Suchocki, Jan Surwiło, Daniel Stępniak
magazynowanie energii, UWCAES, energetyka, odnawialne źródła energii

13. Sterowanie w instalacjach oświetlenia drogowego a koszty energii elektrycznej

Road lighting control relative to costs of electricity
 Marek Kurkowski, Tomasz Popławski, Katarzyna Kurkowska
oprawy LED, sterowanie oświetleniem, przepływy energii elektrycznej

14. Ocena ekspozycji na hałas emitowany przez turbiny wiatrowe na stanowiskach pracy w pobliżu farmy wiatrowej

Assessment of noise exposure at workplaces in wind turbines vicinity
 Dariusz Pleban
hałas, hałas infradźwiękowy, turbina wiatrowa, stanowisko pracy