1. Analiza funkcjonowania polskiego rynku energii elektrycznej w okresie wprowadzenia stopni zasilania w 2015 roku

The analysis of functioning of the polish electricity market during the introduction of power rationing levels in 2015
 Paweł Bućko, Izabela Sadowska, Adrian Miller
The analysis of functioning of the polish electricity market during the introduction of power rationing levels in 2015

2. Zarządzanie systemem elektroenergetycznym w zagrożeniowych stanach pracy – wprowadzenie ciągłych miar ryzyka do oceny układu niespełniającego kryterium N-1

Management of power systems in emergency states – introduction of continuous risk measures to assess the security of systems not compliant with the n-1 criterion
 Roman Korab, Wojciech Jaworski, Karol Wawrzyniak, Marcin Jakubek, Krzysztof Królikowski
system elektroenergetyczny, ryzyko, kryterium N-1

3. Wpływ polityki energetycznej Unii Europejskiej na funkcjonowanie przedsiębiorstw energetycznych w Polsce

Impact of energy policy of the european union on energy enterprises activity in Poland
 Józef Paska, Tomasz Surma
polityka energetyczna, transformacja energetyki, przedsiębiorstwa energetyczne

4. Wpływ rozporządzenia REMIT na proces budowy jednolitego rynku energii

The impact of remit on the integrity and transparency of EU energy markets
 Oskar Skibiński
rozporządzenie REMIT, rynek energii, nadzór, sankcje, kontrola, regulacja

5. Niepewność i ryzyko w analizie wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych nośników – studium przypadku

Uncertainty and risk in the analysis of power generation from renewable sources – a case study
 Janusz Sowiński, Robert Tomaszewski, Artur Wachtarczyk
OZE, efektywność ekonomiczna, ryzyko inwestycyjne

6. Wykluczeni – jednostki sektora finansów publicznych na straconej pozycji wśród wytwórców OZE?

The excluded - public sector entities at a disadvantage among the res producers ?
 Karolina Gałązka, Piotr Kacejko, Paweł Pijarski
jednostki sektora finansów publicznych, fotowoltaika, net metering, systemy wsparcia

7. Optymalizacja dostaw paliw do elektrociepłowni – studium przypadku

Optimization of fuel supplies: the case study of a CHP plant
 Jacek Kamiński, Adrianna Malik
rynek ciepła, kogeneracja, węgiel kamienny, modelowanie matematyczne, optymalizacja

8. Akumulatory ciepła z przemianą fazową ciało stałe-ciecz

Heat accumulators with solid-liquid phase change
 Janusz Lichota, Kazimierz Wójs, Piotr Podkomorzy
akumulatory ciepła, elektrociepłownia

9. Wpływ magazynów energii elektrycznej na pracę sektora energetycznego

Influence of electricity storage on function of energy sector
 Bartosz Soroczyński, Jerzy Szkutnik
sprawność energetyczna, oświetlenie LED, magazyny energii

10. Dekompozycja ceny węzłowej energii elektrycznej na elementy składowe

Nodal price decomposition
 Agata Koczorowska-Gazda, Piotr Kacejko
LMP, składowe ceny węzłowej, lokalizacyjna krańcowa cena węzłowa, współczynniki wrażliwości

11. Identyfikacja rzeczywistej topologii sieci elektroenergetycznej na potrzeby aplikacji obliczeniowych działających w czasie rzeczywistym

Identification of the actual power network topology to be used by real-time realized computing applications
 Robert Jędrychowski, Piotr Miller, Marek Wancerz
IEC 61850, systemy SCADA, Smart Grid, obliczenia sieciowe

12. Symulacja w czasie rzeczywistym złożonej niskonapięciowej sieci elektroenergetycznej z generacją rozproszoną

The real-time simulation of a complicated low voltage electrical grid with decentralized energy
 Maciej Fajfer
symulator pracujący w czasie rzeczywistym, procesor DSP, system wielordzeniowy, obliczenia współbieżne, symulacja układów elektrycznych, generacja rozproszona

13. Sztuczna sieć neuronowa wspomagająca sterowanie oświetleniem ulicznym

Artificial neural network supporting street lighting control
 Marcin Drechny, Marta Kolasa
sterowanie oświetleniem ulicznym, sztuczna sieć neuronowa

14. Reliability and performance indexes in Polish power units

Wskaźniki niezawodnościowe i eksploatacyjne polskich bloków energetycznych
 Kaproń Henryk, Kowal Iwona, Parciński Grzegorz
reliability, exploitation indicators, power margin, unavailable capacity

15. Dualism in approach to protecting personal data

Dualizm w podejściu do ochrony danych osobowych
 Krzysztof Billewicz, Marta Jabłońska, Simona Jursová
measurement data, personal data, protection of personal data, smart meter

16. Microgrids and resilience

Mikrosieci i odporność
 Jerzy S. Zieliński
smart grid, microgrid, resilience, nanogeneration

17. Comparative analysis of sewage sludge and other fuels and their mixes, made on the basis of thermogravimetry and mass spectrometry

Analiza porównawcza osadów ściekowych i innych paliw oraz ich mieszanek, wykonana na podstawie badań termograwimetrycznych i spektometrii mas
 Agnieszka Kijo-Kleczkowska, Agnieszka Łącz, Magdalena Szumera, Katarzyna Środa
sewage sludge, waste, coal, biomass, pyrolysis, combustion, thermal analysis TG, mass spectrometry MS