1. Porównanie funkcjonowania giełdy energii elektrycznej w Polsce z wybranymi giełdami w UE

The comparison of functioning of the power exchange in Poland with selested exchanges in EU
 Tomasz Popławski, Monika Weżgowiec
giełda energii, TGE, rynek energii

2. Polityka klimatyczno-energetyczna a ceny detaliczne energii elektrycznej w wybranych krajach Unii Europejskiej

Energy and climate policies and retail electricity prices in selected EU member states
 Rafał Nagaj
sektor elektroenergetyczny, liberalizacja, polityka energetyczna, polityka klimatyczna

3. Zarządzanie wymianą energii w inteligentnym sąsiedztwie- model biznesowy

Energy exchange management in an intelligent neighbourhood- business model
 Bożena E. Matusiak
rynek energii, zarządzanie stroną popytową i elastycznością, model biznesowy, Energy Exchange Management

4. Wspomaganie decyzji lokalizacyjnych źródeł wytwórczych metodami analizy wielokryterialnej

Multi-criteria decision support methods for electricity generation plant localization
 Alicja Stoltmann, Paweł Bućko, Izabela Sadowska, Marcin Jaskólski
wielokryterialne metody podejmowania decyzji, Analytic Hierarchy Process, procesy inwestycyjne w elektroenergetyce

5. OZE na rynku energii elektrycznej

Renewable energy sources on the electricity market
 Janusz Sowiński, Tadeusz Pydych, Robert Tomaszewski, Artur Wachtarczyk
OZE, rynek energii elektrycznej

6. Zarządzanie mikroinstalacjami OZE – realne wyzwanie techniczne, czy tylko impuls marketingowy?

Management of microgenerations of renewable energy sources - technical challange or the marketing impuls?
 Piotr Kacejko, Paweł Pijarski
instalacje prosumenckie, mikroźródła, zmiana napięcia

7. Aspekty wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych w polskiej energetyce zawodowej

Aspects of generating energy from renewable sources of energy in the polish commercial power industry
 Aleksandra Górecka-Zbrońska
odnawialne źródła energii, biomasa, współspalanie węgla z biomasą, energetyka zawodowa

8. Wybrane aspekty z zakresu analizy sektora biogazowni rolniczych w Polsce

Selected aspects of the analysis of farm biogas plants sector in Poland
 Karol Tucki, Piotr Piątkowski, Grażyna Wójcik
energia, biogaz, biogazownie rolnicze, instalacje biogazowe, mikrobiogazownie

9. Dynamika pracy elektrolizerów produkujących wodór

Dynamics of electrolysers operation during hydrogen production
 Daniel Węcel, Włodzimierz Ogulewicz, Janusz Kotowicz, Michał Jurczyk
produkcja wodoru, elektrolizer, magazynowanie energii, instalacje fotowoltaiczne

10. Nowe rozwiązania dla hybrydowych systemów zaopatrzenia budynków w energię

New solutions for hybrid energy supply systems of buildings
 Michał Turski, Robert Sekret
hybrydowe sieci ciepłownicze, hybrydowe węzły cieplne

11. Modelowanie procesu fluidalnego spalania paliw stałych w pętli chemicznej

Modeling of the fluidized bed combustion of solid fuels in chemical looping process
 Anna Żyłka, Jarosław Krzywański, Tomasz Czakiert, Krzysztof Kulicki, Sylwia Jankowska, Wojciech Nowak
pętla chemiczna, warstwa fluidalna, model, CeSFaMB

12. Poprawa sprawności cieplnej bloków energetycznych poprzez wykorzystanie odzyskanego ciepła odpadowego

Improving the thermal efficiency of the power units through the use of recovered waste heat
 Paweł Rączka
ciepło odpadowe, blok energetyczny, wzrost sprawności, kondensacyjny wymiennik ciepła, ciepło jawne i utajone

13. Analiza termodynamiczna układu gazowo-parowego z zastosowanym chłodzeniem parowym

Thermodynamic analysis of combined cycle unit with applied steam cooling
 Janusz Kotowicz, Mateusz Brzęczek, Marcin Job
elektrownie gazowo – parowe, turbina gazowa, chłodzenie parowe

14. Analiza location spread w kontekście wyrażanych w mediach oczekiwań stabilności różnicy cen pomiędzy polskim a niemieckim rynkiem gazu

Analysis of location spread in the context of Polish-German gas price spread stability expectations expressed in the media
 Tomasz Soroko
gaz ziemny, rynek gazu, ceny gazu, location spread, Gaspool, TGE, rynek towarowy

15. Mistakes in the selection and operation of pumps in heating systems

Najczęstsze błędy w doborze i eksploatacji pomp w układach ciepłowniczych
 Andrzej Wilk, Mirosław Majkut
energy efficiency, contour characteristic, parallel connection of pumps, pump, regulation

16. Analysis and evaluation of the EU member states development coherence– selected social and economic aspects (2000- 2012 period)

Analiza i ocena podobieństwa procesów rozwoju państw UE w latach 2000-2012 – wybrane zagadnienia społeczne i gospodarcze
 Katarzyna Łabinowicz, Zygmunt Parczewski, Adam Umer
societal energy transition, EU states stratification, cluster analysis, Low Carbon Society

17. High reliable, low cost PLC transmission over 3‑phase LV network using single phase modem

Niezawodna, tania metoda transmisji PLC w sieci trójfazowej niskiego napięcia z zastosowaniem modemów jednofazowych
 Piotr Kiedrowski
PLC, Smart Lighting, last-mile networks, M2M

18. Performance analysis of access points of university wireless network

Analiza wydajności punktów dostępowych bezprzewodowej sieci uniwersyteckiej
 Anna Kamińska-Chuchmała
WiFi analyzes, wireless network performance, passive experiment, Access Points