1. Nowa struktura europejskiego rynku energii - rynek strefowy

The new structure of pan-european energy market - zonal model
 Karol Wawrzyniak, Michał Kłos, Marcin Jakubek, Marcin Blachnik, Anna Kadłubowska
rynki energii elektrycznej, rynek strefowy, metody wyznaczania stref

2. Oszacowanie wpływu ustaleń październikowego szczytu unijnego na przyszłe ceny energii elektrycznej

Evaluating the impacts of the European summit negotiation outcomes on future electricity prices
 Sławomir Skwierz
ceny energii elektrycznej, polityka klimatyczna, redukcja emisji CO2

3. Modernizacja sieciowej infrastruktury elektroenergetycznej w aspekcie planowania jej rozwoju

Modernization of electric power network infrastructure in aspect of development planning
 Waldemar Dołęga
infrastruktura elektroenergetyczna, planowanie, rozwój, modernizacja

4. Wykorzystanie informacji o zmianach topologii sieci do dynamicznej korekty nastaw elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej

Information on changes in the network topology applied to dynamic correction of the power system protection settings
 Piotr Miller, Marek Wancerz, Robert Jędrychowski
IEC 61850, systemy SCADA, bazy danych, EAZ

5. Obliczenia współbieżne w symulacji linii elektroenergetycznej z zastosowaniem wielordzeniowego procesora sygnałowego

Electrical system simulation based on concurrent computing with using multicore DSP processor
 Maciej Fajfer
symulator układów elektrycznych, procesor DSP, system wielordzeniowy, obliczenia współbieżne

6. Struktura podsektora wytwarzania energii elektrycznej w warunkach rozwoju „sieci inteligentnych” oraz instalacji prosumenckich

The structure of the sub-sector of electricity generation in case of the smart grids and the prosumers’ installation development
 Józef Paska, Karol Pawlak
wytwarzanie energii elektrycznej, sieci inteligentne, prosument

7. Optymalizacja struktury wytwórczo-zasobnikowej wielonośnikowej mikrosieci z wykorzystaniem zmodyfikowanego modelu koncentratora energetycznego

Optimization of generation and storage structure of multicarrier microgrid with the use of modified model of energy hub
 Jacek Wasilewski
mikrosieci, systemy wielonośnikowe, koncentrator energetyczny, optymalizacja, algorytmy ewolucyjne

8. Wytwarzanie energii w blokach gazowo–parowych – bezpieczeństwo i przewaga ekologiczna

Power generation in combined cycle gas turbines – energy safety and environmental advantage
 Arkadiusz Kamiński, Paweł Koziczyński
blok gazowo – parowy, CCGT, energetyka, energia, gaz ziemny, kogeneracja

9. Charakterystyki ekonomiczne nadkrytycznego bloku typu oxy zintegrowanego z modułami ORC

The economic characteristics of the supercritical oxy - type unit integrated with the ORC modules
 Janusz Kotowicz, Mateusz Brzęczek, Marcin Job, Włodzimierz Ogulewicz, Daniel Węcel
blok typu oxy, siłownia ORC, czynnik roboczy, analiza ekonomiczna

10. Analiza integracji nadkrytycznego bloku kogeneracyjnego z membranową instalacją separacji CO2

An analyses of integration of supercritical combined heat and power unit with membrane CO2 separation installation
 Łukasz Bartela, Anna Skorek-Osikowska, Janusz Kotowicz
membranowa separacja CO2, energochłonność procesu, analiza termodynamiczna

11. Weryfikacja średnicy rurek skraplacza na podstawie minimalizacji generacji entropii

Verification of the condenser tubes diameter based on the minimization of entropy generation
 Rafał Laskowski, Artur Rusowicz, Adam Smyk
skraplacz energetyczny, średnica rurek, generacja entropii

12. Wyznaczanie ciepła skraplania pary wodnej na przykładzie kondensacyjnego wymiennika ciepła do odzysku ciepła odpadowego ze spalin

Calculation of the condensation heat of vapor water on the example the heat exchanger for the recovery of waste heat from flue gases
 Tomasz Tietze, Piotr Szulc, Kazimierz Wójs
ciepło parowania, wymiennik ciepła, kondensacja, gaz inertny

13. Ocena propagacji pęknięć w oparciu o trójparametryczny diagram zniszczenia

The crack propagation assessment based on three parameter failure diagram
 Andrzej Rusin, Michał Bieniek
pełzanie, propagacja pęknięć, trójparametryczny diagram zniszczenia

14. Narzędzia Web 2.0 w komunikacji B2C na rynku energii

Web 2.0 tools in communication B2C on energy market
 Marta R. Jabłońska
informatyka społeczna, Web 2.0, rynek energii

15. Internet of Things in the e-balance project

Idea Internetu Rzeczy w projekcie e-balance
 Bożena Matusiak Krzysztof Piotrowski, Jerzy S. Zieliński
Smart Grid, Data Flow limitation, e-balance, Internet of Things (IoT), business model for IoT

16. Research and analysis of the network performance in data transmission aspect

Badanie i analiza wydajności sieci pod kątem przesyłu danych
 Anna Kamińska-Chuchmała
smart metering, network performance, active experiment, PlanetLab

17. LV network modelling for smart lighting control systems over PLC

Modelowanie sieci niskiego napięcia w systemach sterowania inteligentnym oświetleniem wykorzystujących technologię PLC
 Piotr Kiedrowski
PLC, Smart Lighting, signal attenuation, LV network impedance

18. Comparative analysis of consumer behavior in electricity usage in households and workplaces

Analiza porównawcza zachowań konsumenckich w zakresie zużywania energii elektrycznej w gospodarstwach domowych i w miejscach pracy
 Krzysztof Billewicz, Marta R. Jabłońska, Simona Jursová
consumer behavior, electricity usage patterns, energy demand

19. The usage of solar energy for electricity production on example of Andalusia (Spain)

Wykorzystanie energii słonecznej do produkcji energii elektrycznej na przykładzie Andaluzji (Hiszpania)
 Dorota Anna Krawczyk, Antonio Rodero Serrano
solar energy, solar plants, renewable sources