3. Ewolucja stanowiska reaktora metanizacji podczas procesu prowadzenia badań laboratoryjnych

Evolution of the methanation reactor stand during laboratory research process
 Michał Jurczyk, Daniel Węcel, Daria Katla, Anna Skorek-Osikowska
reaktor metanizacji, syntetyczny gaz ziemny, magazyny energii
Zamieszczony w: 
Streszczenie: 
W artykule opisano stanowisko reaktora metanizacji znajdujące się w Katerze Maszyn i Urządzeń Energetycznych Politechniki Śląskiej. Przedstawiono wyniki badań z pierwotnie zaprojektowanego stanowiska laboratoryjnego zaopatrzonego w katalizator w postaci pyłu niklowego, który charakteryzował się duża bezwładnością cieplną. Opisano proces modernizacji stanowiska badawczego, pozwalający na zmniejszenie inercji cieplnej badanego układu oraz porównano wyniki badań otrzymane przed i po procesie modernizacji układu.