5. Badanie wpływu składu materiału ZSC–TGA oraz laboratoryjnego akumulatora ciepła

Testing influence of composition of PCM material on its thermophysical properties using DSC-TGA measurements and a laboratory heat accumulator
 Daniel Smykowski, Andrzej Sitka, Piotr Szulc, Tomasz Tietze, Romuald Redzicki
akumulacja ciepła, materiał zmiennofazowy, PCM
Zamieszczony w: 
Streszczenie: 
W artykule przedstawiono badania eksperymentalne oraz symulacje pracy akumulatora ciepła wypełnionego materiałem zmiennofazowym (PCM) w skali laboratoryjnej. Badania obejmowały testy ładowania i rozładowywania akumulatora oraz symulacje numeryczne reprezentujące wymienione procesy. Do badań wykorzystano dwie sole : azotyn sodu NaNO2 i azotan potasu KNO3 oraz ich mieszaniny o różnym stężeniu, Na podstawie badań laboratoryjnych przeprowadzono walidację modelu numerycznego akumulatora. Badania DSC – TGA pozwoliły określić entalpię badanych soli i ich mieszanin. Otrzymane wyniki pozwoliły na wyznaczenie czasu ładowania i rozładowywania, wizualizację rozkładu temperatury w PCM, określenie spadku temperatury pomiędzy wlotem i wylotem akumulatora, a także obliczenie strumienia ciepła przekazywanego do PCM.