3. Mechanizm decyzyjny do oceny zasadności partycypowania mikrosystemów elektroenergetycznych w rynku technicznym

Decision making mechanism for assessing rightness for participation of power microsystems in technical market
 Anna Wronka
mikrosystem elektroenergetyczny, algorytm decyzyjny, rynek techniczny, rynek bilansujący
Zamieszczony w: 
Streszczenie: 
Celem pracy, która została zrealizowana w ramach przygotowania rozprawy doktorskiej, było opracowanie mechanizmu wspomagającego podejmowanie decyzji mikrosystemu elektroenergetycznego (MSE) o partycypowaniu w rynku technicznym (RT) lub rynku bilansującym (RB) energii elektrycznej w Polsce. Zaprojektowany mechanizm stanowi wynik pierwszego etapu pracy, której nadrzędnym celem jest utworzenie wstępnych zasad monitorowania, wykrywania i raportowania informacji na temat zasadności ekonomicznej partycypowania MSE w powyższych rynkach. Praca zakłada obecny model funkcjonowania rynku (miedziana płyta, obowiązujące zasady pełnienia usług systemowych).