10. Szacowanie wartości powierzchni BET węgla aktywnego na podstawie liczby jodowej

Estimation of specific surface area bet of activated carbon based on iodine number
 Mateusz Kochel, Tomasz Iluk, Sławomir Stelmach
węgiel aktywny, adsorpcja, powierzchnia właściwa BET, liczba jodowa
Zamieszczony w: 
Streszczenie: 
W publikacji przedstawiono możliwość określania wielkości powierzchni właściwej BET węgla aktywnego na podstawie zmierzonej wartości liczby jodowej LJ. Analizę wykonano w oparciu o zebrane dane literaturowe dotyczące węgli aktywnych produkowanych z różnych prekursorów węglowych, przy pomocy aktywacji metodą fizyczną i chemiczną. Dane pogrupowano w zależności od rodzaju prekursora węglowego i metody jego aktywacji. Obliczenia zostały przeprowadzone z wykorzystaniem modelu regresji liniowej. Na potrzeby analizy zebrano informacje na temat 174 próbek węgla aktywnego. Otrzymane wyniki charakteryzowały się dobrymi liniowymi korelacjami analizowanych parametrów, dla których wartość współczynnika determinacji mieściła się w zakresie 79,7÷91,2%. Przedstawiona metoda jest stosunkowo tanim sposobem szacowania powierzchni właściwej BET adsorbentów węglowych i może być wykorzystana do rutynowych badań stanu złoża adsorpcyjnego we wszystkich przedsiębiorstwach stosujących takie adsorbenty w procesie produkcyjnym.