4. Analiza możliwości zastosowania palników plazmowych do spalania paliw nietypowych

Application analysis of plasma burners for non-standard fuels combustion
 Halina Pawlak-Kruczek, Tadeusz Mączka, Michał Ostrycharczyk, Marcin Baranowski, Michał Czerep, Krzysztof Sadowski, Patryk Hulisz
plazma, spalanie, koksiki, karbonizat
Zamieszczony w: 
Streszczenie: 
Problem spalania koksików powstających np. z niezupełnego spalania pyłu węglowego i/lub biomasy wymaga specjalnych warunków z powodu niskiej reaktywności koksików. Koksiki te charakteryzują się dużą zawartością substancji mineralnych i brakiem części lotnych, co miedzy innymi powoduje, że mają wysoką temperaturę zapłonu i względnie stałą szybkość spalania w szerokim zakresie temperatur cząstek. Analiza termograwimetryczna dla różnych szybkości nagrzewu pokazała, że ze wzrostem szybkości nagrzewania do temperatury zapłonu jest możliwe uzyskanie zupełnego spalania. Takie warunki nagrzewu koksików gwarantuje zarówno plazma mikrofalowa jak i łukowa. Wstępne badania w reaktorze przepływowym potwierdziły oczekiwania co do stopnia wypalenia. Kolejno w pracy przedstawiono badania nad zastosowaniem palnika plazmowego do spalania koksików