11. Energetyczne aspekty pracy przepompowni ścieków po zastosowaniu systemu bezemisyjnego transportu ścieków BTS w kanalizacji tłocznej

Energy aspects of sewage pumping station after application of the BTS - emission-free sewage transport system in the pressure sewage system
 Rafał Wojciechowski, Krzysztof Piaskowski
oszczędzanie energii, kanalizacja tłoczna, przepompownia, eliminacja odorów
Zamieszczony w: 
Streszczenie: 
Obserwowane w ostatnich latach zainteresowanie poprawą bilansu energetycznego zakładów wodociągowokanalizacyjnych zdynamizowało wprowadzanie wielokierunkowych rozwiązań. Od zastosowania bardziej energooszczędnych urządzeń, poprzez usprawnienie algorytmów zarządzających pracą obiektów, po wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych: głównie farm fotowoltaicznych, pomp ciepła oraz uzyskiwanego z fermentacji osadów ściekowych biogazu. Jednym z elementów infrastruktury kanalizacyjnej, który można również poprawić energetycznie jest sieć kanalizacyjna. Od roku 2000 powstało w Polsce ponad 100 tys. km nowej sieci kanalizacyjnej wraz z pompowniami i przepompowniami, które często generują problemy związane z siarkowodorem oraz zjawiskiem korozji siarczanowej. Prowadzone badania terenowe nad wprowadzeniem nowej technologii Bezemisyjnego Transportu Ścieków (BTS) w kanalizacji tłocznej wykazały, że oprócz głównego celu, jakim jest zapobieganie zagniwaniu ścieków uzyskuje się praktyczne oszczędności energii w pracy przepompowni.