10. Bezpośrednie wykorzystanie gazów wylotowych z turbiny gazowej w przemyśle przetwórczym – przegląd zastosowań i możliwości wdrożenia na polskim rynku

Gas turbine direct exhaust gas integration in process industry – review of applications and opportunities to implement in the Polish market
 Marek Cichocki, Ilona Salamonik, Marcin Bielecki, Ever Fadlun, Artur Rusowicz
turbina gazowa, odzysk ciepła, poligeneracja, piece przemysłowe, energochłonność
Zamieszczony w: 
Streszczenie: 
Klasyczne układy ze skojarzonym wytwarzaniem energii elektrycznej i ciepła wymagają wprowadzenia dodatkowego medium grzejnego. Alternatywnym rozwiązaniem jest bezpośrednie wykorzystanie gazów wylotowych z silnika cieplnego. Dzięki wysokiej temperaturze oraz znacznym strumieniem ciepła w stosunku do mocy, gazy wylotowe z turbiny Gazowej (TG) zostały z powodzeniem zastosowane w skali przemysłowej jako: podgrzane powietrze w piecach przemysłowych, źródło ciepła do bezpośredniego osuszania oraz w absorpcyjnych urządzeniach chłodniczych. W artykule zawarto przegląd udokumentowanych zastosowań TG w przemyśle przetwórczym z uwzględnieniem uwarunkowań technicznych i ekonomicznych, jak również, kryteria doboru TG. Opisane rozwiązania pozwoliły na obniżenie energochłonności w zakresie od 7% do 20% oraz redukcję kosztów zużywanej energii na poziomie 15-30%. Redukcja energochłonności obniża ilość emitowanego CO2. Osiągnięto także całkowitą sprawność układów kogeneracji powyżej 90%. Dokonano również wstępnej oceny możliwości integracji gazów wylotowych dla TG produkowanych przez Baker Hughes w polskim przemyśle.