8. Wykorzystanie MST w ocenie potencjału biomasy dla ciepłownictwa i logistyce – studium przypadku

The use of MST in the assessment of biomass potential for heating industry - a case study
 Anna Duczkowska, Zbigniew Plutecki
potencjał energetyczny biomasy, systemy ciepłownicze, MST- minimalne drzewo rozpinające
Zamieszczony w: 
Streszczenie: 
W pracy przedstawiono i omówiono uzasadnienie wykorzystania biomasy pozyskiwanej w rolnictwie do celów ciepłowniczych. Celem badań jest ocena potencjału energetycznego wybranej biomasy i wskazanie możliwości jej wykorzystania do produkcji ciepła systemowego na przykładzie województwa opolskiego. Do oceny wykorzystano algorytm MST - minimalnego drzewa rozpinającego. Przedstawiono problematykę dotyczącą możliwych sposobów określenia optymalnej lokalizacji składowania biomasy, z wykorzystaniem szacowania jej potencjału energetycznego.