3. Rozwój elektromobilności i jego wpływ na pracę GPZ w aglomeracji miejskiej

Key words: Smart Grid, elektromobility, charging station, distribution network
 Robert Jędrychowski
Smart Grid, elektromobilność, stacje ładowania, sieć dystrybucyjna
Zamieszczony w: 
Streszczenie: 
Rozwój nowoczesnych technologii widoczny jest również w pracy sieci elektroenergetycznych oraz całego systemu elektroenergetycznego. Zmiany dotyczą wszystkich elementów systemu elektroenergetycznego, następuje ich ciągła modernizacja, doskonalenie urządzeń sieciowych oraz automatyki i systemów sterowania. W pracy sieci elektroenergetycznych pojawiły się również zupełnie nowe elementy wcześniej praktycznie niewystępujące. Należą do nich źródła rozproszone (DER), magazyny energii oraz pojazdy elektryczne wyposażone we własny zasobnik energii (elektromobilność). W artykule przedstawiono analizę wpływu rozwoju infrastruktur stacji ładowania pojazdów elektrycznych (EV) na pracę elektroenergetycznej sieci rozdzielczej, ze szczególnym uwzględnieniem głównych punktów zasilania 110/SN. Podstawowym celem była analiza i opisanie bezpieczeństwa pracy sieci rozdzielczej na przykładzie aglomeracji miasta Lublina przy założeniu rozwoju elektromobilności do roku 2036. Analiza uwzględnia plany rozwoju komunikacji zbiorowej oraz jej specyfikę.