8. Analiza energetyczna wykorzystania indywidualnych węzłów mieszkaniowych dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego w celu spełnienia WT2021

The energy analysis of the use of individual housing nodes for a multi-family residential building in order to fulfill WT2021
 Bartosz Radomski, Lawrence Drojetzki, Tomasz Mróz
budynek mieszkalny wielorodzinny, analiza energetyczna
Zamieszczony w: 
Streszczenie: 
W artykule przedstawiono wyniki analizy energetycznej wykorzystania indywidualnych węzłów mieszkaniowych dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego w celu spełnienia wytycznych technicznych dotyczących nieprzekroczenia maksymalnego współczynnika zapotrzebowania na energię pierwotną, który od początku stycznia 2021roku na potrzeby ogrzewania, wentylacji i przygotowania ciepłej wody użytkowej wynosi 65 kWh/m2rok dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych. Przeanalizowano łącznie 16 wariantów, w tym rozwiązania klasyczne z tradycyjną dystrybucją centralnego ogrzewania oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej. Jako studium przypadku wybrano projekt referencyjnego budynku mieszkalnego wielorodzinnego składającego się z 5-ciu kondygnacji nadziemnych po 12 mieszkań każda oraz z 1-ej kondygnacji podziemnej – garażu wielostanowiskowego. Wybrany budynek o powierzchni użytkowej wynoszącej AUŻ=3505m2 zlokalizowany jest w II strefie klimatycznej w miejscowości Poznań. W celu przeprowadzenie analizy energetycznej wykorzystano metodologię wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej. W ramach analizy energetycznej zostało wyznaczone zapotrzebowanie na energię użytkową, końcową i pierwotną. Wykazano, że zastosowanie indywidualnych węzłów mieszkaniowych dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych może być rozsądnym rozwiązaniem obniżenia zapotrzebowania na energię pierwotną, co prowadzić może do spełniania wartości granicznych narzuconych przez aktualnie obowiązujące wytyczne techniczne. Zastosowanie indywidualnych węzłów mieszkaniowych w budynkach wielorodzinnych umożliwia w dalszym ciągu stosowanie gazu ziemnego jako źródła energii na cele grzewcze.