3. Zarządzanie poziomem zadłużenia spółek energetycznych w kontekście zmian na rynku energii

Management of the debt level of energy companies in the context of changes in the energy market
 Małgorzata Kowalik
zarządzanie długiem, determinanty struktury długu, spółki energetyczne
Zamieszczony w: 
Streszczenie: 
W artykule zwrócono uwagę na sektor energetyczny i zmiany w nim zachodzące na świecie jak i w Polsce, mające wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstw. Przeanalizowana została sytuacja w spółkach wchodzących w skład indeksu WIG-Energia w latach 2010-2019. Celem artykułu jest analiza i ocena zmian w zakresie poziomu zadłużenia spółek oraz struktury tego zadłużenia w kontekście światowych zmian zachodzących na rynku energii. Wskazano, na podstawie badań dotyczących rynku polskiego jak i światowego, iż zarządzanie poziomem zadłużenia w przedsiębiorstwie jest zdeterminowane wieloma czynnikami. Na podstawie dokonanych analiz można zauważyć zwłaszcza w ostatnim dziesięcioleciu, zwiększające się wykorzystywanie długu do finansowania działalności przedsiębiorstw ogółem w Polsce, jak również w sektorze energetycznym, zwłaszcza ze względu na konieczność dostosowania się do postępujących zmian na rynku energii i przeprowadzenia w spółkach kapitałochłonnych inwestycji.