5. Skrubery Venturiego - przegląd literatury i analiza CFD

Venturi scrubbers - literature review and CFD analysis
 Oktawia Dolna
skrubery Venturiego, syngaz, CFD
Zamieszczony w: 
Streszczenie: 
W artykule zawarto krytyczny przegląd literatury z zakresu skruberów Venturiego stosowanych do oczyszczania gazu z pyłów oraz zanieczyszczeń chemicznych. Dodatkowo, w artykule przedstawiono wyniki przeprowadzonych obliczeń CFD dla zwężki Venturiego, w której zamodelowano przepływ jednofazowy powietrza. Walidację opracowanego modelu numerycznego przeprowadzono w oparciu o dane eksperymentalne zaczerpnięte z literatury przedmiotu, przy czym zaobserwowano dużą zgodność wyników.