9. Analiza właściwości fizykochemicznych wybranych surowców ilastych

Analysis of physicochemical properties of selected clay materials
 Magdalena Szumera, Agnieszka Kijo-Kleczkowska, Justyna Chrobak
surowce ilaste, analiza rentgenograficzna (xrd), laserowa metoda impulsowa (LFA), analiza termiczna
Zamieszczony w: 
Streszczenie: 
W niniejszej pracy scharakteryzowano właściwości fizykochemiczne wybranych surowców ilastych, przedstawiono wyniki badań składu i dyfuzyjności cieplnej próbek, z wykorzystaniem metody analizy rentgenowskiej (XRD) i metody impulsu laserowego (LFA), a także wyniki pomiarów porowatości i gęstości materiałów oraz analizy termicznej DSC/TG/DTG. Ważnym aspektem poznaczym pracy było określenie oddziaływania zawartości żelaza w surowcach na ich dyfuzyjność cieplną.