8. Analiza zużycia erozyjnego rur ścian ekranowych w kotle fluidalnym

Analysis of erosive wear of tubes in fluidized boiler
 Jarosław Grochowalski, Bartłomiej Hernik, Anna Skorek-Osikowska
optymalizacja, erozja, pomiary diagnostyczne
Zamieszczony w: 
Streszczenie: 
W artykule przedstawiono koncepcję analizy danych diagnostycznych (pomiary grubości ścianek rur ekranowych), której celem jest identyfikacja parametrów eksploatacyjnych kotła wpływających lokalnie na zużycie powierzchni ogrzewalnych i ograniczenie intensywności erozji.W celu wykonania analizy zebrano pomiary grubości ścian rur powierzchni ogrzewalnych (z obszaru odgięcia rur ekranowych w miejscu zakończenia obmurza) za okres trzech lat eksploatacji kotła fluidalnego. Zarejestrowane wyniki pomiarowe porównano ze sobą, i wstępna analiza danych, wskazuje, że intensywność erozji powierzchni ogrzewalnych nie jest równomierna oraz nie jest stała w czasie. Ustalenie zależności pomiędzy eksploatacją kotła a stopniem intensywności erozji powierzchni ogrzewalnych, ma w założeniu umożliwić wydłużenie czasu pracy kotła, lepsze planowanie postojów remontowych, zmniejszenie ilości postojów awaryjnych spowodowanych nieszczelnością rur ekranowych w komorze paleniskowej.