12. Źródła smogu zimowego oraz możliwości ograniczenia jego intensywności

Source of winter smog and possibility of reducing its intensity
 Zbigniew Bagieński
jakość powietrza, emisja niska ze źródeł stacjonarnych, emisja motoryzacyjna, rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń
Zamieszczony w: 
Streszczenie: 
W artykule przedstawiono czynniki wpływające na jakość powietrza, szczególnie czynniki antropogeniczne mające wpływ na powstawanie i utrzymywanie się smogu na terenach aglomeracji miejskich. Zwrócono uwagę na znaczenie struktury urbanistycznej miejscowości oraz warunków gospodarczo – społecznych. Zasadniczą część pracy stanowi analiza czynników wpływających na wielkość emisji ze źródeł stacjonarnych i mobilnych oraz warunków technicznych emisji, które decydują o jej uciążliwości. Przedstawiono także propozycje działań koniecznych dla ograniczenia negatywnego oddziaływania źródeł smogu, przyjmując za kryterium efektywność tych działań.