7. Analiza stopnia wymiany opraw ze źródłami wyładowczymi na LED w gminach uczestniczących w projekcie GSE 2017

Analysis of rate exchange of luminaires from discharge lamps to LED in community participating in project GSE 2017
 Monika Weżgowiec, Tomasz Popławski, Marek Kurkowski
oświetlenie uliczne, wyładowcze, LED, zużycie energii
Zamieszczony w: 
Streszczenie: 
W 2017 roku zespół naukowo-badawczy, w którym uczestniczyli pracownicy Wydziału Elektrycznego Politechniki Częstochowskiej realizował projekt „GSE - Gmina Samowystarczalna Energetycznie” dofinansowany ze środków Mechanizmu finansowego EOG 2009-2014 w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej. W projekcie brało udział 17 gmin z całej Polski. W ramach analizy uwarunkowań efektywnego wykorzystywania lokalnych zasobów energetycznych, sporządzono między innymi charakterystyki instalacji oświetleniowych. W artykule przedstawione jest zestawienie opraw i instalacji oświetleniowych w tych gminach ze szczególnym uwypukleniem stopnia wymiany opraw ze źródłami wyładowczymi na LED. Przeanalizowany zostanie koszt użytkowania eksploatowanych (przewidzianych do modernizacji) instalacji oświetleniowych. Poddana analizie zostanie także wartość emisji CO2 wynikająca z eksploatacji instalacji oświetleniowych.