6. Zmiany w regulacjach prawnych dotyczących zasilania w ciepło gospodarstw domowych

Changes in legal regulations concerning supplying households with heat
 Agata Orłowska, Krzysztof Sroka
kotły na paliwa stałe, kotły 5 klasy, ekoprojekt, emisja zanieczyszczeń
Zamieszczony w: 
Streszczenie: 
Dokonano przeglądu wymagań prawnych stawianych kotłom na paliwa stale małej mocy w zakresie sprawności wytwarzania energii i emisji zanieczyszczeń. Przedstawiono wyniki badań certyfikujących przykładowego kotła. Wyniki badań sprawdzono pod kątem docelowych standardów unijnych. Dokonano oceny możliwości redukcji emisji zanieczyszczeń przy zastosowaniu nowoczesnych kotłów na paliwa stałe na przykładzie małego miasta.