4. Koncepcja budowy modelu prognostycznego dla cen energii elektrycznej na rynku polskim

A concept of construction of a forecasting model for electricity prices on the Polish market
 Anna Sobotka, Piotr Sobotka, Krzysztof Badyda
prognozowanie cen energii elektrycznej, prognozowanie długoterminowe
Zamieszczony w: 
Streszczenie: 
Skuteczne przewidywanie przyszłości ma decydujące znaczenie dla osiągania przewagi konkurencyjnej przez przedsiębiorstwo. W tym kontekście konieczne jest prognozowanie pewnych zachowań i zmiennych danego rynku, takich jak ceny energii elektrycznej. Prognozy cen energii elektrycznej są jednym z kluczowych narzędzi, z jakich korzystają spółki energetyczne, jak również inne jednostki przemysłu. Stanowią cenny wsad modeli techniczno-ekonomicznych służących do podejmowania decyzji biznesowych. Pomagają wyznaczyć kierunki działań, strategię przedsiębiorcy, dając przybliżony obraz przyszłości. W artykule przedstawiono koncepcję budowy modelu prognozy cen energii elektrycznej w długim terminie dla przypadku rynku polskiego, dopasowaną do potrzeb firmy energetycznej. Zaprezentowany algorytm obejmuje budowę modelu wyjściowego z wykorzystaniem technik statystycznych/ ekonometrycznych w oparciu o analizę determinant cen energii elektrycznej. Kolejne kroki koncentrują się na takich kwestiach jak: uwzględnienie wpływu ryzyka, implementacja cen przyszłych kontraktów terminowych oraz określenie kierunków zmian na rynku energii i ich wpływu na zmianę cen energii elektrycznej.