7. Wpływ realizacji założeń ujętych w programach ochrony powietrza na zużycie gazu ziemnego przez gospodarstwa domowe

Impact of implementation of intentions included in air protection programs on consumption of natural gas in households
 Tomasz Cieślik, Piotr Janusz, Krzysztof Kogut, Adam Szurlej, Janusz Zyśk
ochrona powietrza, niska emisja, gaz ziemny, gospodarstwa domowe
Zamieszczony w: 
Streszczenie: 
Głównym celem artykułu jest określenie zmian zużycia gazu ziemnego przez sektor gospodarstw domowych spowodowanych realizacją założeń Programów Ochrony Powietrza. Określono liczbę oraz powierzchnię lokali, w których dotychczas do ogrzewania używano niskosprawnych palenisk często wykorzystujących złej jakości paliwa, a które w celu poprawy jakości powietrza i zmniejszenia wielkości emisji przewidziane są do zamiany na ogrzewanie gazowe. Wyniki zestawiono z dotychczasowym popytem i trendami popytu na gaz ziemny przez gospodarstwa domowe. Wyniki zostały zestawione dla województw. Przeanalizowano także dostęp do gazu ziemnego w podziale na województwa, a także porównano jak kształtowały się ceny gazu ziemnego dla gospodarstw domowych w Polsce na tle wybranych państw świata.