4. Zmiany prawne dotyczące oczyszczania spalin w energetyce konwencjonalnej - perspektywa długoterminowa dla Polski

Legal changes in the context of cleaning of exhaust gases in conventional power plants - long-term perspective for Poland
 Dina Czajczyńska, Renata Krzyżyńska, Wojciech Mazurek, Anna Bryszewska-Mazurek
limity emisyjne, oczyszczanie spalin, spalanie węgla, konkluzje BAT
Zamieszczony w: 
Streszczenie: 
Polska jest krajem, który swoją gospodarkę energetyczną opiera w większości na spalaniu węgla. Pomimo sukcesywnego dążenia w kierunku wymaganego poziomu produkcji energii pierwotnej ze źródeł alternatywnych, nadal jesteśmy uzależnieni od prądu elektrycznego i ciepła powstającego ze spalania paliw kopalnych. Najczęściej stosowana w naszym kraju metoda oczyszczania spalin z elektrowni i elektrociepłowni to odpylanie spalin w elektrofiltrach i odsiarczanie mokre z użyciem mleka wapiennego i produkcją gipsu. Obecnie kontroli podlega wiele zanieczyszczeń, w tym ditlenek siarki, tlenki azotu (NOX) oraz pył. Dalsze użytkowanie istniejących elektrowni konwencjonalnych jest uzależnione od spełnienia szeregu warunków nałożonych przez Unię Europejską, w tym najistotniejszych: norm emisyjnych. Spełnienie rosnących wymagań emisyjnych stanowi poważne wyzwanie technologiczne i ekonomiczne dla Polski, w której większość instalacji oczyszczania spalin wymaga modernizacji lub wymiany. Skuteczność oczyszczania spalin należy poprawiać poprzez stosowanie najlepszych dostępnych technik (BAT) lub poszukiwanie nowych, efektywnych. Dokumenty o strategicznym znaczeniu dla polskiej energetyki to Dyrektywa w sprawie emisji przemysłowych z 2010 roku oraz najnowsze Konkluzje BAT dla dużych obiektów energetycznego spalania (Large Combustion Plants - LCP). Do 2021 roku istniejące instalacje muszą zostać zmodernizowane, w taki sposób, aby poprawić efektywność usuwania ze spalin wymienionych wyżej zanieczyszczeń oraz uwzględnić usuwanie ze strumienia gazów odlotowych dodatkowych zanieczyszczeń - takich jak: CO, HCl, HF oraz metale ciężkie - do poziomów ustalonych w najnowszych wytycznych. W niniejszym artykule zostaną omówione te oraz prognozowane zmiany prawne dotyczące oczyszczania spalin w energetyce konwencjonalnej w perspektywie długoterminowej.