3. Analiza porównawcza lokalizacji mikrosieci energetycznych na obszarach wiejskich i miejskich na przykładzie Bytomia oraz Tylmanowej

Comparative analysis of energy microgrid localization in rural and urban areas based on the example of Bytom and Tylmanowa
 Adam Adamek, Łukasz Kordas, Grzegorz Mudrak
mikrosieć, odnawialne źródła energii, klastry energii, energetyka rozproszona, PEST
Zamieszczony w: 
Streszczenie: 
Mikrosieć energetyczna to fizycznie wydzielony obszar zasilania w energię, obejmujący jej lokalne źródła, w głównej mierzewykorzystujące technologie odnawialnych źródeł energii (OZE) oraz skupionych wokół nich odbiorców. W opracowaniu porównano dwie potencjalne lokalizacje mikrosieci: okolice pola golfowego w Bytomiu (województwo śląskie) oraz miejscowość Tylmanowa w gminie Ochotnica Dolna (województwo małopolskie). Pierwsza z lokalizacji to obszar miejski, silnie zurbanizowany, druga to teren wiejski, co pozwala porównać dwa odmienne przypadki. Jako metodę porównawczą wybrano analizę PEST wykorzystującą następujące segmenty: polityczno-prawny (Political), środowiskowy (Environmental), społeczno-kulturowy (Social) oraz technologiczny (Technological). Prezentowane podejście odbiega od klasycznie rozumianej analizy PEST, jest jednak uwarunkowane specyfiką omawianego zagadnienia. Stwierdzono, iż przy obecnych uwarunkowaniach, mikrosieci na obszarach miejskich wydają się rozwiązaniem korzystniejszym niż mikrosieci zlokalizowane na terenach wiejskich. Istotnym ograniczeniem dla rozwoju mikrosieci jest świadomość społeczna oraz regulacje prawne. Dalszy rozwój energetyki rozproszonej oraz klastrów energii może skutkować dynamicznym rozwojem mikrosieci.