9. Energetyczna infrastruktura krytyczna w Polsce – perspektywy i zagrożenia

Energetic critical infrastructure in Poland - perspectives and threats
 Sylwia Zakrzewska, Agnieszka Gil-Świderska
energetyczna infrastruktura krytyczna, odnawialne źródła energii, polska energetyka jądrowa, innowacje w energetyce
Zamieszczony w: 
Streszczenie: 
Stan polskiej energetyki nieustannie się poprawia, o czym świadczą m.in. dane zawarte w „Sprawozdaniu z Wyników Monitorowania Bezpieczeństwa Dostaw Energii Elektrycznej za okres od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.” zatwierdzonym przez Ministra Energii. Jednak wiele jej elementów składowych, takich jak linie przesyłowe, stacje transformatorowe, czy nawet same elektrownie nie były modernizowane od lat 80-tych, 70-tych, a nawet wcześniejszych. W związku z powyższym, ich wrażliwość na wszelkiego rodzaju zakłócenia jest bardzo wysoka. Celem opracowania jest zaprezentowanie stanu energetycznej infrastruktury krytycznej, a także wskazanie możliwych kierunków rozwoju oraz alternatywnych źródeł pozyskiwania energii. Kompleksowa analiza badanego zagadnienia podyktowała konieczność zastosowania teoretycznych metod badawczych opartych na analizie źródeł oraz metodzie monograficznej. W procesie badawczym wykorzystano techniki w postaci opisu, analizy, syntezy oraz wnioskowania. Powyższe metody badawcze pozwoliły na przyjęcie następującej hipotezy: elementy energetycznej infrastruktury krytycznej nie są do końca zabezpieczone przed skutkami oddziaływania czynników zewnętrznych, głównie ze względu na wielodekadowy okres ich eksploatacji oraz funkcjonowanie przestarzałych technologii, przystosowanych do znacznie niższych obciążeń niż występujące obecnie. Dyktuje to konieczność natychmiastowej modernizacji tych elementów w celu zwiększenia ich odporności na wpływ negatywnych czynników zewnętrznych, niebezpieczeństwo zaistnienia awarii technicznej, stanowiących istotne zagrożenie dla nierestrukturyzowanych od wielu lat elementów systemów energetycznych. Ponadto należy mieć na uwadze ograniczoność zasobów oraz wysoką emisyjność zanieczyszczeń i substancji szkodliwych dla zdrowia i życia organizmów żywych, pochodzących ze spalania kopalin, stanowiących podstawowe źródło pozyskiwania energii w naszym kraju. Istotnym wyzwaniem dla krajowych dostawców energii jest zatem prowadzenie inwestycji oraz wdrażanie nowych technologii, wykorzystujących do produkcji energii jej odnawialne źródła, bądź ich alternatywę w postaci zasobów jądrowych