5. Pomiary na stanowisku laboratoryjnym układu mikrokogeneracyjnego z silnikiem Stirlinga zasilanym gazem ziemnym

Laboratory stand of microcogeneration unit based on Stirling engine fueled with natural gas for measurements of thermal power
 Wojciech Uchman, Janusz Kotowicz, Leszek Remiorz
silnik Stirlinga, mikrokogeneracja, badania eksperymentalne, energetyka rozproszona
Zamieszczony w: 
Streszczenie: 
W pracy przedstawiono pomiary mocy cieplnej układu mikrokogeneracyjnego wykonane z wykorzystaniem stanowiska badawczego, które znajduje się w Instytucie Maszyn i Urządzeń Energetycznych Politechniki Śląskiej. Zaprezentowano pracę układu dla zróżnicowanych profili odbioru ciepła oraz uwzględniono dwie konfiguracje pracy urządzenia: w kogeneracji (z wykorzystaniem silnika Stirlinga) oraz w trybie pracy grzewczej. Pomiary wykonano w zakresie mocy zapotrzebowania na ciepło 0-16 kW. Przedstawiono minimalne obciążenie cieplne pracy układu oraz charakterystyki mocy w badanym zakresie.