3. Dezintegracja substratów biologicznych przed procesem fermentacji. Przegląd stosowanych technologii

Disintegration of biological substrates before fermentation process. Review of applied technologies
 Michał Stępień, Piotr Krawczyk, Marcin Wołowicz, Aleksandra Mikołajczak
dezintegracja osadów ściekowych, biogaz
Zamieszczony w: 
Streszczenie: 
W artykule dokonano krytycznego przeglądu stosowanych technologii dezintegracji substratów biologicznych przed procesem ich fermentacji. Dotychczasowe doświadczenie pozwala stwierdzić, że efektem procesu dezintegracji może być znaczny przyrost generowanego biogazu podczas fermentacji. Pozwala to na poprawę stabilizacji fermentowanego substratu oraz zwiększenie wydajności produkcji biogazu. W artykule scharakteryzowano procesy zachodzące w poszczególnych metodach dezintegracji ze szczególnym uwzględnieniem jednostkowych nakładów energii.