7. Modelowanie matematyczne sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia z elementami nieliniowymi na potrzeby symulacji w czasie rzeczywistym

Mathematical modeling of low voltage electrical grid with non-linear elements for real-time simulation
 Maciej Fajfer
symulator pracujący w czasie rzeczywistym, procesor DSP, system wielordzeniowy, symulacja układów elektrycznych
Zamieszczony w: 
Streszczenie: 
W artykule poruszono kwestię możliwości modelowania nieliniowych układów elektrycznych w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem symulatora zawierającego procesor DSP. Element nieliniowy w prowadzonych badaniach stanowi zaproponowany przez autora uogólniony element elektryczny, zawierający m.in. dławiki. Poruszono kwestię wykorzystania metody wielobiegunników elektrycznych w połączeniu z metodą Newtona, stosowaną do rozwiązania nieliniowego układu równań. Zaprezentowano algorytm symulacji komputerowej badanego układu z obliczeniami współbieżnymi. Przedstawiono algorytm równomiernego rozłożenia zadań obliczeniowych dla poszczególnych rdzeni procesora. W pracy zamieszczono również wyniki badań wpływu proponowanego algorytmu równomiernego rozłożenia zadań obliczeniowych na czas obliczeń. Podkreślono znaczenie prezentowanego zagadnienia w związku z wzrastającą liczbą odbiorników nieliniowych w sieciach elektroenergetycznych nN. Przedstawiono oscylogramy sygnałów przekazywanych do otoczenia przez symulator, celem potwierdzenia faktu pracy w czasie rzeczywistym.