4. Produkcja i zużycie głównych pochodnych nośników energii w Polsce

production, consumption, derived energy carriers, electricity, automotive diesel oil, heat
 Daniel Zbroński
produkcja, zużycie, pochodne nośniki energii, energia elektryczna, olej napędowy I, ciepło
Zamieszczony w: 
Streszczenie: 
W pracy na podstawie danych GUS analizie poddano główne nośniki energii pochodnej, których produkcję i zużycie w latach 2006-2016 zestawiono w układzie globalnym dla Polski. Stwierdzono, że w okresie tym udziały wtórnych nośników w produkcji energii pochodnej stanowiły odpowiednio: 24,9% dla energii elektrycznej, 17,9% dla oleju napędowego I, 13,4% dla ciepła, 11,3% dla koksu i półkoksu, 7,9% dla produktów nieenergetycznych, 7,7% dla benzyn silnikowych, 7,6% dla olejów opałowych i 9,3% dla pozostałych nośników energii pochodnej; natomiast udziały wtórnych nośników w zużyciu energii pochodnej stanowiły odpowiednio: 26,1% dla energii elektrycznej, 22,1% dla oleju napędowego I, 14,3% dla ciepła, 8,1% dla benzyn silnikowych, 6,5% dla produktów nieenergetycznych, 5,1% dla gazu ciekłego, 4,8% dla olejów opałowych, 4,1% dla koksu i półkoksu oraz 8,9% dla pozostałych nośników energii pochodnej. Ponadto w pracy ustalono maksymalne względne zmiany i maksymalne zmiany udziału produkcji i zużycia, a także okresowe i roczne tempo zmian produkcji i zużycia energii elektrycznej, oleju napędowego I oraz ciepła w Polsce.