3. Nowe podejście do oceny stanu technicznego obiektów złożonych z sektora energetycznego

New approach to appraisal technical state of composite object from energy sector
 Aleksandra Czajkowska
obiekt złożony, elektrofiltr, diagnozowanie stanu technicznego, procedury, rozpoznawanie stanu technicznego EF, ocena stanu technicznego elektrofiltrów
Zamieszczony w: 
Streszczenie: 
Konieczność oceny stanu technicznego jest uwarunkowana potrzebą podejmowania decyzji, związanych z eksploatacją danego obiektu oraz sposobem dalszego postępowania z urządzeniem. Ocena stanu maszyny realizowana jest na podstawie przeprowadzonych badań diagnostycznych, polegających na dokonaniu pomiarów i przeprowadzeniu głębszej analizy otrzymanych wyników. Diagnostyka stanu technicznego elektrofiltru, wchodzącego w skład bloków energetycznych, realizowana jest zgodnie z normą PN-Z-04030-7:1994 „Badanie zawartości pyłu. Pomiar stężenia i strumienia masy pyłu w gazach odlotowych metodą grawimetryczną”. Aktualnie kontrolowane są w głównej mierze parametry określone w Rozporządzeniach Ministra Środowiska, czyli takie związki chemiczne jak: NOx, SOx oraz dodatkowo wielkość odpylanego pyłu z gazów odlotowych. Jednak należy się zastanowić, czy dotychczasowe metody kontroli i monitorowania pracy EF w trakcie eksploatacji są wystarczające do przeprowadzenia kluczowej oceny stanu technicznego elektrofiltru oraz na tej podstawie umożliwiają dalsze zastosowanie czynności, w celu prognozowania zużycia i możliwych awarii obiektu.