3. Analiza wpływu ruchu próbnego nowobudowanych jednostek wytwórczych na ceny godzinowe na rynku bilansującym

Analysis of the impact of recently built generating units' test run on hourly electricity prices on balancing market
 Krzysztof Badyda, Michał Kuźniewski
rynek bilansujący, ceny energii, OZE, ruch próbny Jednostek Wytwórczych
Zamieszczony w: 
Streszczenie: 
Artykuł opisuje wpływ ostatnio wybudowanych Jednostek Wytwórczych (blok węglowy o parametrach nadkrytycznych, klasy 1000 MW oraz blok gazowo-parowy klasy 600 MW) na kształtowanie się godzinowych cen energii na Rynku Bilansującym. Na podstawie danych publikowanych przez Operatora Sieci Przesyłowej, przenalizowano wpływ wymienionych jednostek na ceny godzinowe na Rynku Bilansującym w okresie od 2 września 2017 do 12 października 2017. Jak wynika z danych zaprezentowanych na rysunkach zamieszczonych w artykule, bardzo istotną rolę cenotwórczą na Rynku Bilansującym ma chwilowy poziom generacji wiatrowej w krajowym systemie elektroenergetycznym (KSE). Można jednak zauważyć, że w badanym okresie, w chwilach dostarczania przez wymienione wyżej Jednostki Wytwórcze energii do sieci występowały okresy, w których kierunek zmian cen był przeciwny niż wynikałoby to z sygnałów cenowych generowanych przez poziomy zapotrzebowania KSE oraz generacji wiatrowej. Jak wykazano w artykule, energia pochodząca z ruchu próbnego nowo oddawanych Jednostek Wytwórczych w KSE posiada widoczny wpływ na kształtowanie się cen na Rynku Bilansującym, jest on jednak mniejszy niż wpływ zdarzeń nieprzewidywalnych, które w KSE występują na co dzień, takie jak: awarie jednostek wytwórczych lub duże skoki generacji wiatrowej. Biorąc pod uwagę dalsze inwestycje w jednostki wielkiej mocy, prowadzone w majątku wytwórczym KSE, w przyszłości w przypadku awarii kilku dużych bloków równocześnie oraz przy niekorzystnych zmianach obciążenia siłowni wiatrowych, skokowa zmiana podaży mocy w KSE może skutkować nie tylko dużymi zmianami godzinowych cen energii, ale również okazać się groźna dla stabilności systemu.