3. Budowa scenariuszy zapotrzebowania na energię na przykładzie wybranych gmin jako element strategii gminy samowystarczalnej energetycznie

Constructing the scenario for energy demand on the basis of selected municipalities as an element of energy self-sufficient municipalities
 Tomasz Popławski
prognozowanie, rynek energii, gmina samowystarczalna energetycznie
Zamieszczony w: 
Streszczenie: 
W artykule opisano przykład konstrukcji różnych scenariuszy zapotrzebowania na energię dla wybranych gmin jako jeden z elementów budowy strategii gminnej w kierunku dążenia do samowystarczalności energetycznej. Opracowano autorską metodologię prognoz długoterminowych „top-down” dla gmin opierając się na ministerialnej strategii „Polityki energetycznej Polski do 2050 roku”. Na podstawie danych skonstruowano długoterminowe prognozy do 2030 roku w ujęciu sektorowym i surowcowym dla wybranych gmin w Polsce.