9. Stan rozwoju technologii spalania tlenowego

Current development of oxy-fuel combustion technology
 Tomasz Czakiert
spalanie tlenowe, separacja powietrza, wychwyt CO2, koszt energetyczny
Zamieszczony w: 
Streszczenie: 
W artykule zaprezentowano aktualny status technologii tlenowego spalania (ang. oxy-fuel combustion), realizowanego w atmosferycznych paleniskach pyłowych i fluidalnych z wykorzystaniem paliw stałych. Wskazane zostały słabe i mocne strony dyskutowanego rozwiązania. Jednocześnie określono stan rozwoju technologii towarzyszących spalaniu tlenowemu, odnoszący się przede wszystkim do procesów separacji powietrza i wychwytu CO2. Wspomniano także rolę recyrkulacji spalin. Zwrócono również uwagę na możliwości zmniejszenia potrzeb własnych, stanowiących główne ograniczenie dla komercjalizacji omawianej technologii. Ostatecznie wskazane zostały pespektywy dalszego rozwoju omawianej technologii.