4. Koncepcja wykorzystania statystycznego sterowania procesem w sektorze energetycznym

The concept of statistical process control application in the energy sector
 Piotr W. Saługa, Jacek Kamiński, Radosław Kapłan, Paweł Grzesiak
statystyczne sterowanie procesem, zarządzanie jakością, karty kontrolne, zdolność procesu, sektor energetyczny
Zamieszczony w: 
Streszczenie: 
Głównym celem artykułu jest przedstawienie możliwości wykorzystania technik statystycznej kontroli procesu w sektorze energetycznym. W każdym dużym systemie pojawia się zmienność, co wymaga podejścia statystycznego w celu zapobiegania jego dalszego rozregulowania. Narzędzia Statystycznego Sterowania Procesem pozwalają kontrolować poszczególne charakterystyki produktu/usługi, a zdobyte informacje wykorzystuje się do sterowania całym ciągiem wytwórczym. W szczególności, w niniejszym artykule zaprezentowano trzy najczęściej stosowane metody statystyczne w procesach produkcyjnych. Pierwszą z nich jest graficzna prezentacja danych pomiarowych w postaci histogramu. Kolejną – karty kontrolne Sewharta pozwalające na identyfikację czynników specjalnych. Trzecią – analiza zdolności procesu, która pozwala sprawdzić w jakim stopniu proces spełnia założone wymagania. Rekomenduje się wdrożenie tego typu rozwiązań w przedsiębiorstwach energetycznych celem obniżenie kosztów działalności oraz zwiększenia rentowności.