Artykuły - pełne wersje

Tytuł Cena
Książka - Efektywność międzynarodowego handlu enegrią elektryczną Książka/Efektywność 15.00PLN
Analiza zmian w produkcji ciepła i energii elektrycznej w elektrociepłowni w Białymstoku ZET2015/11 6.00PLN
Analiza energii z odnawialnych nośników ZET2015/12 6.00PLN
Badania temperaturowe i analiza współpracy układu mikrokogeneracyjnego z silnikiem gazowym ZET2015/10 6.00PLN
Symulacja pracy i analiza współpracy układu μCHP Z magazynami Energii ZET2015/9 6.00PLN
Dobór optymalnych pod względem ekonomicznym parametrów pracy membranowej tlenowni zintegrowanej z nadkrytycznym blokiem węglowym ZET2015/8 6.00PLN
Analiza efektywności ekonomicznej nadkrytycznej elektrowni oxy z kotłem CFB i instalacją separacji powietrza z membraną wysokotemperaturową ZET2015/7 6.00PLN
Matematyczne ujęcie extra profitów uzyskiwanych przez spółki obrotu energią ZET2015/6 6.00PLN
Potencjał oszczędności energii elektrycznej w sieciach dystrybucyjnych ZET2015/5 6.00PLN
Badanie charakterystyk użytkowych źródeł światła w kontekście sterowania inteligentnym systemem oświetlenia ulicznego ZET2015/4 6.00PLN
Monitorowanie czynne procesu oświetlania ulicznego ZET2015/3 6.00PLN
Monitorowanie wymiany danych w systemie automatyki stacji elektroenergetycznej ZET2015/2 6.00PLN
System monitorowania hurtowych rynków energii i gazu wprowadzony rozporządzeniem REMIT - analiza obowiązków uczestników rynku ZET2015/1 6.00PLN
Nowa struktura europejskiego rynku energii - rynek strefowy Rynek116/1 6.00PLN
Oszacowanie wpływu ustaleń październikowego szczytu unijnego na przyszłe ceny energii elektrycznej Rynek116/2 6.00PLN
Modernizacja sieciowej infrastruktury elektroenergetycznej w aspekcie planowania jej rozwoju Rynek116/3 6.00PLN
Wykorzystanie informacji o zmianach topologii sieci do dynamicznej korekty nastaw elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej Rynek116/4 6.00PLN
Obliczenia współbieżne w symulacji linii elektroenergetycznej z zastosowaniem wielordzeniowego procesora sygnałowego Rynek116/5 6.00PLN
Struktura podsektora wytwarzania energii elektrycznej w warunkach rozwoju „sieci inteligentnych” oraz instalacji prosumenckich Rynek116/6 6.00PLN
Optymalizacja struktury wytwórczo-zasobnikowej wielonośnikowej mikrosieci z wykorzystaniem zmodyfikowanego modelu koncentratora energetycznego Rynek116/7 6.00PLN
Wytwarzanie energii w blokach gazowo–parowych – bezpieczeństwo i przewaga ekologiczna Rynek116/8 6.00PLN
Charakterystyki ekonomiczne nadkrytycznego bloku typu oxy zintegrowanego z modułami ORC Rynek116/9 6.00PLN
Analiza integracji nadkrytycznego bloku kogeneracyjnego z membranową instalacją separacji CO2 Rynek116/10 6.00PLN
Weryfikacja średnicy rurek skraplacza na podstawie minimalizacji generacji entropii Rynek116/11 6.00PLN
Wyznaczanie ciepła skraplania pary wodnej na przykładzie kondensacyjnego wymiennika ciepła do odzysku ciepła odpadowego ze spalin Rynek116/12 6.00PLN
Ocena propagacji pęknięć w oparciu o trójparametryczny diagram zniszczenia Rynek116/13 6.00PLN
Narzędzia Web 2.0 w komunikacji B2C na rynku energii Rynek116/14 6.00PLN
Internet of Things in the e-balance project Rynek116/15 6.00PLN
Research and analysis of the network performance in data transmission aspect Rynek116/16 6.00PLN
LV network modelling for smart lighting control systems over PLC Rynek116/17 6.00PLN
Comparative analysis of consumer behavior in electricity usage in households and workplaces Rynek116/18 6.00PLN
The usage of solar energy for electricity production on example of Andalusia (Spain) Rynek116/19 6.00PLN
Globalne zmiany i adaptacja Rynek115/1 6.00PLN
Rynki mocy w warunkach krajowego sektora wytwórczego Rynek115/2 6.00PLN
Możliwości polepszenia własności dynamicznych bloków węglowych w aspekcie zwiększającego się udziału oze w krajowych mocach wytwórczych Rynek115/3 6.00PLN
Optymalizacja technologii wytwarzania energii elektrycznej – symulacje programem eMix Rynek115/4 6.00PLN
Rozwój energetyki gazowej w polsce a bezpieczeństwo energetyczne Rynek115/5 6.00PLN
Duobloki energetyczne jako potencjalny element strategii rewitalizacji sektora wytwarzania energii elektrycznej w Polsce Rynek115/6 6.00PLN
Warunki rozwoju aplikacji wspierających odbiorcę z grupy G na rynku energii Rynek115/7 6.00PLN
Wpływ zmienności dostarczonej mocy cieplnej na temperaturę pomieszczeń ogrzewanych Rynek115/8 6.00PLN
Aspekty ekologiczne współspalania paliw w postaci brykietów Rynek115/9 6.00PLN
Ocena możliwości ograniczenia emisji CO2 dzięki budowie w Polsce dużego bloku kogeneracyjnego zintegrowanego z instalacją separacji Rynek115/10 6.00PLN
Produkcja energii elektrycznej z ciepła spalin agregatu kogeneracyjnego Rynek115/11 6.00PLN
Przydatność zasobów energii odpadowej w skojarzonej gospodarce energetycznej kontenerowca Rynek115/12 6.00PLN
Analiza warunków efektywnego zasilania budynku mieszkalnego w ciepło Rynek115/13 6.00PLN
Ocena efektów ekologicznych substytucji paliw nieodnawialnych przez odnawialne źródła energii Rynek115/15 6.00PLN
Zmiana właściwości fizykochemicznych biomasy w procesie zgazowania Rynek115/16 6.00PLN
Eksploatacja biogazowego zespołu kogeneracyjnego w oczyszczalni ścieków Warta S.A. w Częstochowie 0.00PLN
Cooperation of energy sources in distributed generation Rynek115/18 6.00PLN
An analysis of the use of a Stirling engine in a combined heat and power plant based on biomass gasification Rynek115/19 6.00PLN

Strony