Artykuły - pełne wersje

Tytuł Cena
Wyznaczanie ciepła skraplania pary wodnej na przykładzie kondensacyjnego wymiennika ciepła do odzysku ciepła odpadowego ze spalin REC2014/14 6.00PLN
Warunki opłacalności zastosowania częściowego skojarzenia w elektrowni jądrowej pracującej w systemie zasilania w energię odbiorców zewnętrznych REC2014/13 6.00PLN
Przemysłowa uprawa glonów jako substytut energetycznych upraw rolniczych REC2014/12 6.00PLN
Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w polskich i czeskich obiektach użytku publicznego REC2014/11 6.00PLN
Przemysłowa eksploatacja biogazowego zespołu kogeneracyjnego w Oczyszczalni Ścieków Warta S.A. w Częstochowie REC2014/10 6.00PLN
Zagadnienie brykietowania osadów ściekowych z węglem kamiennym REC2014/9 6.00PLN
Wykorzystanie paliw alternatywnych w procesach technologicznych REC2014/8 6.00PLN
Możliwości polepszenia własności dynamicznych bloków węglowych w aspekcie zwiększającego się udziału OZE w krajowych mocach wytwórczych REC2014/7 6.00PLN
Analiza porównawcza emisji NOx i SO2 podczas spalania węgla, biomasy oraz ich współspalania REC2014/6 6.00PLN
Produkcja energii elektrycznej z ciepła spalin agregatu kogeneracyjnego REC2014/5 6.00PLN
Badania układu mikrokogeneracyjnego z silnikiem Stirlinga oraz aspekty rozwoju Smart Grid na terenie Polski REC2014/4 6.00PLN
Współpraca źródeł energii w systemie rozproszonym REC2014/3 6.00PLN
Analiza warunków efektywnego zasilania budynku mieszkalnego w ciepło REC2014/2 6.00PLN
Równowaga ceny ciepła REC2014/1 6.00PLN
Książka - Efektywność międzynarodowego handlu enegrią elektryczną Książka/Efektywność 15.00PLN
Analiza zmian w produkcji ciepła i energii elektrycznej w elektrociepłowni w Białymstoku ZET2015/11 6.00PLN
Analiza energii z odnawialnych nośników ZET2015/12 6.00PLN
Badania temperaturowe i analiza współpracy układu mikrokogeneracyjnego z silnikiem gazowym ZET2015/10 6.00PLN
Symulacja pracy i analiza współpracy układu μCHP Z magazynami Energii ZET2015/9 6.00PLN
Dobór optymalnych pod względem ekonomicznym parametrów pracy membranowej tlenowni zintegrowanej z nadkrytycznym blokiem węglowym ZET2015/8 6.00PLN
Analiza efektywności ekonomicznej nadkrytycznej elektrowni oxy z kotłem CFB i instalacją separacji powietrza z membraną wysokotemperaturową ZET2015/7 6.00PLN
Matematyczne ujęcie extra profitów uzyskiwanych przez spółki obrotu energią ZET2015/6 6.00PLN
Potencjał oszczędności energii elektrycznej w sieciach dystrybucyjnych ZET2015/5 6.00PLN
Badanie charakterystyk użytkowych źródeł światła w kontekście sterowania inteligentnym systemem oświetlenia ulicznego ZET2015/4 6.00PLN
Monitorowanie czynne procesu oświetlania ulicznego ZET2015/3 6.00PLN
Monitorowanie wymiany danych w systemie automatyki stacji elektroenergetycznej ZET2015/2 6.00PLN
System monitorowania hurtowych rynków energii i gazu wprowadzony rozporządzeniem REMIT - analiza obowiązków uczestników rynku ZET2015/1 6.00PLN
Nowa struktura europejskiego rynku energii - rynek strefowy Rynek116/1 6.00PLN
Oszacowanie wpływu ustaleń październikowego szczytu unijnego na przyszłe ceny energii elektrycznej Rynek116/2 6.00PLN
Modernizacja sieciowej infrastruktury elektroenergetycznej w aspekcie planowania jej rozwoju Rynek116/3 6.00PLN
Wykorzystanie informacji o zmianach topologii sieci do dynamicznej korekty nastaw elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej Rynek116/4 6.00PLN
Obliczenia współbieżne w symulacji linii elektroenergetycznej z zastosowaniem wielordzeniowego procesora sygnałowego Rynek116/5 6.00PLN
Struktura podsektora wytwarzania energii elektrycznej w warunkach rozwoju „sieci inteligentnych” oraz instalacji prosumenckich Rynek116/6 6.00PLN
Optymalizacja struktury wytwórczo-zasobnikowej wielonośnikowej mikrosieci z wykorzystaniem zmodyfikowanego modelu koncentratora energetycznego Rynek116/7 6.00PLN
Wytwarzanie energii w blokach gazowo–parowych – bezpieczeństwo i przewaga ekologiczna Rynek116/8 6.00PLN
Charakterystyki ekonomiczne nadkrytycznego bloku typu oxy zintegrowanego z modułami ORC Rynek116/9 6.00PLN
Analiza integracji nadkrytycznego bloku kogeneracyjnego z membranową instalacją separacji CO2 Rynek116/10 6.00PLN
Weryfikacja średnicy rurek skraplacza na podstawie minimalizacji generacji entropii Rynek116/11 6.00PLN
Wyznaczanie ciepła skraplania pary wodnej na przykładzie kondensacyjnego wymiennika ciepła do odzysku ciepła odpadowego ze spalin Rynek116/12 6.00PLN
Ocena propagacji pęknięć w oparciu o trójparametryczny diagram zniszczenia Rynek116/13 6.00PLN
Narzędzia Web 2.0 w komunikacji B2C na rynku energii Rynek116/14 6.00PLN
Internet of Things in the e-balance project Rynek116/15 6.00PLN
Research and analysis of the network performance in data transmission aspect Rynek116/16 6.00PLN
LV network modelling for smart lighting control systems over PLC Rynek116/17 6.00PLN
Comparative analysis of consumer behavior in electricity usage in households and workplaces Rynek116/18 6.00PLN
The usage of solar energy for electricity production on example of Andalusia (Spain) Rynek116/19 6.00PLN
Zmiana właściwości fizykochemicznych biomasy w procesie zgazowania Rynek115/16 6.00PLN
Eksploatacja biogazowego zespołu kogeneracyjnego w oczyszczalni ścieków Warta S.A. w Częstochowie 0.00PLN
Cooperation of energy sources in distributed generation Rynek115/18 6.00PLN
An analysis of the use of a Stirling engine in a combined heat and power plant based on biomass gasification Rynek115/19 6.00PLN

Strony