Artykuły - pełne wersje

Tytuł Cena
Analiza opłacalności produkcji energii z mikroinstalacji OZE w budynku mieszkalnym Rynek118/15 6.00PLN
Wpływ konfliktu gazowego z Ukrainą na zmianę polityki zewnętrznej Gazpromu Rynek118/5 6.00PLN
Reprezentacja zapotrzebowania na moc w długoterminowych modelach systemów paliwowo-energetycznych Rynek118/1 6.00PLN
Analiza ryzyka w prognozowaniu zapotrzebowania na gaz ziemny Rynek118/2 6.00PLN
Rynek gazu w Hiszpanii i perspektywy jego rozwoju Rynek118/6 6.00PLN
Hałas emitowany przez turbinę wiatrową podczas pracy Rynek118/16 6.00PLN
Rola IT w nowej rzeczywistości rynkowej - rozwój rynku gazu w Polsce Rynek118/4 6.00PLN
Analiza termo - ekonomiczna nadkrytycznego bloku węglowego typu oxy z modułami ORC Rynek118/10 6.00PLN
Badania temperaturowe i analiza współpracy układu mikrokogeneracyjnego z silnikiem gazowym Rynek118/9 6.00PLN
Bezpieczeństwo energetyczne Danii Rynek118/7 6.00PLN
Analiza układów napędowych zbiornikowców LNG w aspekcie spełnienia wymagań strefy kontroli emisji spalin Rynek118/12 6.00PLN
Biogazownie rolnicze w Polsce – stan aktualny, potencjał, analiza SWOT Rynek118/14 6.00PLN
Próby wytwarzania brykietów z pyłu koksowego jako alternatywnego paliwa stałego Rynek118/13 6.00PLN
Elektrownia oxy z jonową membraną separacyjną - analiza techniczno-ekonomiczna z oszacowaniem ryzyka inwestycyjnego Rynek118/11 6.00PLN
Technologie kriogeniczne w systemach uzdatniania gazów Rynek118/8 6.00PLN
Perspektywy wykorzystania gazu ziemnego do produkcji energii elektrycznej w Polsce Rynek118/3 6.00PLN
Programy zarządzania popytem odbiorcy energii elektrycznej Rynek117/1 6.00PLN
Ilościowe rynkowe systemy wynagradzania za utrzymywanie mocy wytwórczych w Unii Europejskiej Rynek117/3 6.00PLN
Bezpieczeństwo energetyczne, dostępność energii i zrównoważony rozwój a strategia unii energetycznej Rynek117/2 6.00PLN
Prosument - krajobraz po bitwie Rynek117/6 6.00PLN
Problem energii w europejskich systemach ochrony zdrowia Rynek117/5 6.00PLN
Zniekształcenia poznawcze gospodarstw domowych na rynku detalicznym energii elektrycznej w Polsce Rynek117/4 6.00PLN
Elektrownie wiatrowe źródłem energii elektrycznej, czy również mocy? Rynek117/8 6.00PLN
Analiza efektywności ekonomicznej nadkrytycznej elektrowni oxy z kotłem CFB i instalacją separacji powietrza z membraną wysokotemperaturową Rynek117/12 6.00PLN
Ocena żywotności elektrowni opalanych węglem brunatnym w kontekście podaży paliw i regulacji środowiskowych Rynek117/11 6.00PLN
Produkcja energii elektrycznej i ciepła z odnawialnych nośników w warunkach ryzyka Rynek117/9 6.00PLN
Procedury uczenia sztucznych sieci neuronowych modelu węglanowego ogniwa paliwowego Rynek117/14 6.00PLN
Badanie charakterystyk użytkowych źródeł światła w kontekście sterowania inteligentnym systemem oświetlenia ulicznego Rynek117/16 6.00PLN
Monitorowanie wymiany danych w systemie automatyki stacji elektroenergetycznej Rynek117/15 6.00PLN
Dobór optymalnych pod względem ekonomicznym parametrów pracy membranowej tlenowni zintegrowanej z nadkrytycznym blokiem węglowym Rynek117/13 6.00PLN
Pre-komercyjne suszarki węgla brunatnego Rynek117/10 6.00PLN
Wpływ energetyki wiatrowej na system elektroenergetyczny Rynek117/7 6.00PLN
Simulation of energy storage work and analysis of cooperation between micro combined heat and power ( mCHP) systems and energy storage Rynek117/18 6.00PLN
MARKAL long-term power generation scenarios for Poland: increasing the share of renewable energy sources by 2040 Rynek117/17 6.00PLN
Badania eksperymentalne przewodności cieplnej złącz w wiązkach stalowych prętów kwadratowych REC2014/16 6.00PLN
Zastosowanie procesów inżynierskich w dziedzinie produkcji żelaza REC2014/15 6.00PLN
Wyznaczanie ciepła skraplania pary wodnej na przykładzie kondensacyjnego wymiennika ciepła do odzysku ciepła odpadowego ze spalin REC2014/14 6.00PLN
Warunki opłacalności zastosowania częściowego skojarzenia w elektrowni jądrowej pracującej w systemie zasilania w energię odbiorców zewnętrznych REC2014/13 6.00PLN
Przemysłowa uprawa glonów jako substytut energetycznych upraw rolniczych REC2014/12 6.00PLN
Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w polskich i czeskich obiektach użytku publicznego REC2014/11 6.00PLN
Przemysłowa eksploatacja biogazowego zespołu kogeneracyjnego w Oczyszczalni Ścieków Warta S.A. w Częstochowie REC2014/10 6.00PLN
Zagadnienie brykietowania osadów ściekowych z węglem kamiennym REC2014/9 6.00PLN
Wykorzystanie paliw alternatywnych w procesach technologicznych REC2014/8 6.00PLN
Możliwości polepszenia własności dynamicznych bloków węglowych w aspekcie zwiększającego się udziału OZE w krajowych mocach wytwórczych REC2014/7 6.00PLN
Analiza porównawcza emisji NOx i SO2 podczas spalania węgla, biomasy oraz ich współspalania REC2014/6 6.00PLN
Produkcja energii elektrycznej z ciepła spalin agregatu kogeneracyjnego REC2014/5 6.00PLN
Badania układu mikrokogeneracyjnego z silnikiem Stirlinga oraz aspekty rozwoju Smart Grid na terenie Polski REC2014/4 6.00PLN
Współpraca źródeł energii w systemie rozproszonym REC2014/3 6.00PLN
Analiza warunków efektywnego zasilania budynku mieszkalnego w ciepło REC2014/2 6.00PLN
Równowaga ceny ciepła REC2014/1 6.00PLN

Strony