Artykuły - pełne wersje

Tytuł Cena
Wstęp do metodologii numerycznego modelowania obiegów Stirlinga REC2015/7 6.00PLN
Ocena energetyczna eksploatacji układu skojarzonego z turbiną gazową przy zmiennych parametrach otoczenia z wykorzystaniem modeli matematycznych i krzywych korekcyjnych REC2015/6 6.00PLN
Perspektywy wykorzystania biomasy w technologiach energetycznych stosowanych w Polsce REC2015/5 6.00PLN
Badania doświadczalne sprawności procesu nagrzewania wody przy różnych źródłach energii REC2015/4 6.00PLN
Wykorzystanie energii promieniowania słonecznego a magazynowanie ciepła REC2015/3 6.00PLN
Nowe rozwiązania dla hybrydowych systemów zaopatrzenia budynków w energię REC2015/2 6.00PLN
Model WACC a proces zarządzania w sektorze ciepłowniczym REC2015/1 6.00PLN
Czy gaz ziemny będzie paliwem konkurencyjnym? Rynek120/1 6.00PLN
Wykorzystanie potencjału efektywności energetycznej instalacji pompowych w elektrowniach i elektrociepłowniach oraz w ciepłowniach Rynek120/5 6.00PLN
Zastosowanie rachunku wyrównawczego do uwiarygodnienia wyników pomiaru w bilansach cieplnych kotła odzyskowego Rynek120/4 6.00PLN
Tempo zmian zużycia wybranych paliw i nośników energii w poszczególnych województwach Rynek120/2 6.00PLN
Maszyny Stirlinga jako urządzenia do prowadzenia procesu skojarzonej produkcji energii oraz realizacji alternatywnych obiegów chłodniczych Rynek120/6 6.00PLN
Fotowoltaika. Pieniądze unijne decydują Rynek120/9 6.00PLN
Zastosowanie odzysku energii odpadowej w układzie energetycznym zbiornikowca LNG z ponownym skraplaniem gazu Rynek120/8 6.00PLN
Badania układu mikrokogeneracyjnego z silnikiem Stirlinga: część II Rynek120/7 6.00PLN
Poprawa wykorzystania mocy cieplnej miejskiego systemu ciepłowniczego poprzez uwzględnienie krótkookresowego zapotrzebowania na ciepło Rynek120/3 6.00PLN
Barwnikowe ogniwa słoneczne Rynek120/10 6.00PLN
Analiza mocy kolektorów słonecznych w korelacji ze średnią miesięczną temperaturą powietrza i długością dnia na przykładzie ciepłowni akademickiej Rynek120/11 6.00PLN
Współpraca ogniwa paliwowego typu PEMFC z elektrownią wiatrową i ogniwem fotowoltaicznym w hybrydowym systemie wytwórczym Rynek120/12 6.00PLN
A split personality? – differences in people's behavior in the field of energy conservation at home and in the workplace Rynek120/16 6.00PLN
TG-DTA analysis of sewage sludge, coal, biomass and their mixtures Rynek120/15 6.00PLN
Zastosowanie metody składowych ortogonalnych do wyznaczania charakterystyk Bodego i Nyquista członów stosowanych w automatyce Rynek120/14 6.00PLN
Wpływ wysokości obrzeża łopatki na intensywność zawirowań w kanale turbiny gazowej Rynek120/13 6.00PLN
Potrzeba zmian rozliczeń za moc bierną Rynek119/3 6.00PLN
Ocena bezpieczeństwa energetycznego w wybranych krajach Unii Europejskiej Rynek119/2 6.00PLN
Konieczność reorganizacji systemów ciepłowniczych w świetle zmian zachodzących w sektorze budowlano-instalacyjnym Rynek119/4 6.00PLN
Wyznaczenie sprawności diabatycznych instalacji CAES Rynek119/7 6.00PLN
Badania układu mikrokogeneracyjnego z silnikiem Stirlinga. Część I Rynek119/6 6.00PLN
Możliwości zmniejszenia wydatków związanych z ciepłą wodą użytkową Rynek119/5 6.00PLN
Rynkowe mechanizmy zapewniania długoterminowego bezpieczeństwa dostaw energii Rynek119/1 6.00PLN
Komercyjne suszarki węgla brunatnego Rynek119/9 6.00PLN
Monitorowanie czynne procesu oświetlania ulicznego Rynek119/8 6.00PLN
Roczne wyniki pomiaru sprawności amorficznych kolektorów fotowoltaicznych w Rzeszowie Rynek119/10 6.00PLN
Reducing the electric utility death spiral Rynek119/11 6.00PLN
Study of combustion efficiency and pollutant emissions in a miniature gas turbine with the combustion chamber of variable geometry Rynek119/15 6.00PLN
Molten carbonate fuel cell (MCFC) fueled by ash free coal (AFC) Rynek119/13 6.00PLN
The safety of use of hydrogen-powered cars Rynek119/14 6.00PLN
Expansion of power transmission network in aspect of energy supply security Rynek119/12 6.00PLN
Polski rynek gazu ziemnego po fiasku z łupkami RG2015/1 6.00PLN
Sieć dystrybucyjna ogniwem strategicznej rozbudowy systemu gazowego zwiększającego bezpieczeństwo dostaw gazu ziemnego oraz stopień dostępu społeczeństwa do sieci RG2015/3 6.00PLN
Aktywność polskich firm energetycznych na rynku gazu RG2015/2 6.00PLN
Wyznaczenie sprawności diabatycznych instalacji CAES RG2015/6 6.00PLN
Badania układu mikrokogeneracyjnego z silnikiem Stirlinga. część II RG2015/9 6.00PLN
Badania układu mikrokogeneracyjnego z silnikiem Stirlinga. część I RG2015/8 6.00PLN
Badania wpływu zmian geometrii komory spalania na efektywność procesów spalania i emisję substancji szkodliwych w miniaturowej turbinie gazowej RG2015/7 6.00PLN
Ceny gazu ziemnego dla odbiorców komercyjnych i gospodarstw domowych w krajach Unii Europejskiej w 2014 roku RG2015/4 6.00PLN
Bezpieczeństwo użytkowania samochodów zasilanych wodorem RG2015/10 6.00PLN
Układy do magazynowania energii z wykorzystaniem turbin gazowych RG2015/5 6.00PLN
Biogazownie rolnicze w Polsce – stan aktualny, potencjał, analiza SWOT Rynek118/14 6.00PLN
Analiza układów napędowych zbiornikowców LNG w aspekcie spełnienia wymagań strefy kontroli emisji spalin Rynek118/12 6.00PLN

Strony