Artykuły - pełne wersje

Tytuł Cena
Akumulatory ciepła z przemianą fazową ciało stałe-ciecz Rynek123/8 6.00PLN
Identyfikacja rzeczywistej topologii sieci elektroenergetycznej na potrzeby aplikacji obliczeniowych działających w czasie rzeczywistym Rynek123/11 6.00PLN
Symulacja w czasie rzeczywistym złożonej niskonapięciowej sieci elektroenergetycznej z generacją rozproszoną Rynek123/12 6.00PLN
Dekompozycja ceny węzłowej energii elektrycznej na elementy składowe Rynek123/10 6.00PLN
Optymalizacja dostaw paliw do elektrociepłowni – studium przypadku Rynek123/7 6.00PLN
Sztuczna sieć neuronowa wspomagająca sterowanie oświetleniem ulicznym Rynek123/13 6.00PLN
Wpływ magazynów energii elektrycznej na pracę sektora energetycznego Rynek123/9 6.00PLN
Comparative analysis of sewage sludge and other fuels and their mixes, made on the basis of thermogravimetry and mass spectrometry Rynek123/17 6.00PLN
Dobór strumienia masy wody chłodzącej dla bloku kondensacyjnego przy zmiennym obciążeniu ZET2016/15 6.00PLN
Symulacja w czasie rzeczywistym złożonej niskonapięciowej sieci elektroenergetycznej z generacją rozproszoną ZET2016/14 6.00PLN
Sztuczna sieć neuronowa wspomagająca sterowanie oświetleniem ulicznym ZET2016/13 6.00PLN
Wnioskowanie o nadmiernym zużyciu energii na podstawie metody sum skumulowanych ZET2016/12 6.00PLN
Dekompozycja ceny węzłowej energii elektrycznej na elementy składowe ZET2016/11 6.00PLN
Analiza cen energii elektrycznej dla odbiorców komunalnych w wybranych krajach Europy ZET2016/10 6.00PLN
Czynniki rozwoju rynku bioenergii w Polsce i Ukrainie ZET2016/9 6.00PLN
Uwarunkowania rozwoju produkcji energii elektrycznej na bazie źródeł odnawialnych ZET2016/8 6.00PLN
Wybrane aspekty optymalizacji mikrosystemu elektroenergetycznego wykorzystującego odnawialne źródła energii i technologie kogeneracji ZET2016/7 6.00PLN
Wpływ mikrogeneracji prosumenckich na straty mocy czynnej w elementach elektroenergetycznej sieci dystrybucyjnej niskiego napięcia ZET2016/6 6.00PLN
Identyfikacja rzeczywistej topologii sieci elektroenergetycznej na potrzeby aplikacji obliczeniowych działających w czasie rzeczywistym ZET2016/5 6.00PLN
Wybrane aspekty intensyfikacji wykorzystania infrastruktury sieciowej ZET2016/4 6.00PLN
Nowe uwarunkowania w efektywności energetycznej w sektorze dystrybucji energii elektrycznej ZET2016/3 6.00PLN
Bilansowanie lokalne na rynku energii i możliwości jego wdrożenia w Polsce ZET2016/2 6.00PLN
Wpływ rozporządzenia REMIT na proces budowy jednolitego rynku energii ZET2016/1 6.00PLN
Modelowanie procesu fluidalnego spalania paliw stałych w pętli chemicznej Rynek122/11 6.00PLN
Poprawa sprawności cieplnej bloków energetycznych poprzez wykorzystanie odzyskanego ciepła odpadowego Rynek122/12 6.00PLN
Analiza termodynamiczna układu gazowo-parowego z zastosowanym chłodzeniem parowym Rynek122/13 6.00PLN
Dynamika pracy elektrolizerów produkujących wodór Rynek122/9 6.00PLN
Wybrane aspekty z zakresu analizy sektora biogazowni rolniczych w Polsce Rynek122/8 6.00PLN
Nowe rozwiązania dla hybrydowych systemów zaopatrzenia budynków w energię Rynek122/10 6.00PLN
Analysis and evaluation of the EU member states development coherence– selected social and economic aspects (2000- 2012 period) Rynek122/16 6.00PLN
High reliable, low cost PLC transmission over 3‑phase LV network using single phase modem Rynek122/17 6.00PLN
Aspekty wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych w polskiej energetyce zawodowej Rynek122/7 6.00PLN
Polityka klimatyczno-energetyczna a ceny detaliczne energii elektrycznej w wybranych krajach Unii Europejskiej Rynek122/2 6.00PLN
OZE na rynku energii elektrycznej Rynek122/5 6.00PLN
Zarządzanie mikroinstalacjami OZE – realne wyzwanie techniczne, czy tylko impuls marketingowy? Rynek122/6 6.00PLN
Porównanie funkcjonowania giełdy energii elektrycznej w Polsce z wybranymi giełdami w UE Rynek122/1 6.00PLN
Wspomaganie decyzji lokalizacyjnych źródeł wytwórczych metodami analizy wielokryterialnej Rynek122/4 6.00PLN
Zarządzanie wymianą energii w inteligentnym sąsiedztwie- model biznesowy Rynek122/3 6.00PLN
Analiza location spread w kontekście wyrażanych w mediach oczekiwań stabilności różnicy cen pomiędzy polskim a niemieckim rynkiem gazu Rynek122/14 6.00PLN
Performance analysis of access points of university wireless network Rynek122/18 6.00PLN
Mistakes in the selection and operation of pumps in heating systems Rynek122/15 6.00PLN
Removal of nitrogen oxides from flue gas by ozonation method Rynek121/19 6.00PLN
The performance of a water-water shell-and-tube heat xchanger in off-design conditions with consideration of reference parameters Rynek121/18 6.00PLN
Polygeneration as an effective way to save energy in the manufacturing plant Rynek121/17 6.00PLN
Zagadnienie zagospodarowania pylistego węgla drzewnego Rynek121/16 6.00PLN
Wpływ różnych sposobów transportu biomasy do elektrowni na wielkość redukcji emisji CO2 wynikającej z zastąpienia węgla biomasą Rynek121/15 6.00PLN
Wykorzystanie energii promieniowania słonecznego a magazynowanie ciepła Rynek121/14 6.00PLN
Ocena zasadności stosowania koncentratorów promieniowania słonecznego w zakresie produkcji energii elektrycznej, ciepła i chłodu Rynek121/13 6.00PLN
Analiza energetyczna i ekonomiczna instalacji fotowoltaicznej w wybranym budynku jednorodzinnym Rynek121/12 6.00PLN
Kaskadowe wykorzystanie energii geotermalnej na przykładzie odwiertu geotermalnego w Chochołowie k. Zakopanego Rynek121/11 6.00PLN

Strony